Saturday, April 20, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Vì Sao Cần Tu Chính Nội Quy Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria?


Ban Tu Chính Nội Quy CĐNVTD Victoria

Ngày 28/01/2024 vừa qua Ban Tu Chính Nội Quy Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria đã chính thức ra mắt trong ngày Đại Hội Thường Niên của Cộng Đồng Người Việt Tự Do (CĐNVTD) tại Victoria. Ban Tu Chính Nội Quy CĐNVTD Victoria gồm bốn thành viên: Trưởng Ban: Ông Nguyễn Duy Nhạc; Phó Trưởng Ban kiêm Thư Ký: Bà Marie Triệu; và hai Ủ̉y Viên: Ông Nguyễn Hữu Thiện và Luật Sư Nguyễn Tấn Hải.

Ban Tu Chính Nội Quy CĐNVTD Victoria là một ủy ban hoạt động độc lập với Ban Chấp Hành CĐNVTD Victoria, được lập ra với nhiệm vụ duy nhất là tu chính Bản Nội Quy hiện hành của CĐNVTD Victora, tức là Bản Nội Quy được tu chính vào năm 2012.

Ngay sau khi được thành lập, Ban Tu Chính Nội Quy đã bắt đầu phổ biến lời kêu gọi ý kiến đóng góp cho việc soạn thảo bản tu chính sơ thảo trong thời gian ba tháng sắp tới. Sau khi hoàn tất, bản sơ thảo sẽ được phổ biến rộng rãi để xin ý kiến của các thành viên Cộng Đồng cũng như các hội đoàn, đoàn thể trong CĐNVTD Victoria trước khi được biểu quyết trong một Đại Hội Đặc Biệt của CĐNVTD Victoria, dự trù sẽ diễn ra vào nửa sau của năm 2024.

Vì sao việc tu chính nội quy lại được đặt ra vào thời điểm hiện nay? Bài viết này sẽ đề cập đến một số vấn đề chính yếu được coi là các nguyên tắc nền tảng cho Ban Tu Chính Nội Quy.

 • CĐNVTD Victoria nói riêng và trên toàn Úc Châu nói chung sắp kỷ niệm 50 năm định cư tại nước Úc. Trong quãng thời gian đó đã có rất nhiều thay đổi quan trọng của Người Việt trên quê hương thứ hai. Nếu vài chục năm trước đây người Việt tỵ nạn gần như là thành phần đại đa số trong CĐNVTD, thì ngày nay con số của những thành phần khác trong cộng đồng của chúng ta cũng gia tăng đáng kể. Sự thay đổi trong các thành phần cũng như sự trưởng thành của các thế hệ kế tiếp đặt ra cho CĐNVTD Victoria nhu cầu hướng Cộng Đồng chúng ta về phía tương lai và do đó cần có những điều chỉnh chiến lược phát triển trong những năm sắp tới.
 • Nếu những năm trước đây việc khẳng định căn cước tỵ nạn của CĐNVTD Victoria không đặt thành vấn đề lớn, thì ngày nay lại là việc cần thiết. Nội Quy cần khẳng định lại những nguyên tắc căn bản cũng như những giá trị mà CĐNVTD Victoria theo đuổi. Bên cạnh cuộc sống của chúng ta trong cộng đồng chính mạch như là những công dân Úc gốc Việt trong đó việc tuân thủ luật pháp và tôn trọng các giá trị Úc là đặc biệt quan trọng, chúng ta còn có những nguyên tắc và giá trị riêng của chúng ta. Đó là cái căn cước tỵ nạn của CĐNVTD, tinh thần yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, và truyền thống bảo tồn các giá trị văn hoá lịch sử của Việt Nam.
 • Việc tái khẳng định các nguyên tắc và các giá trị của cộng đồng chúng ta còn đặc biệt quan trọng trong khung cảnh hiện nay khi chính quyền cộng sản đang gia tăng hoạt động nhằm gây ảnh hưởng và can dự vào sinh hoạt các nhóm trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại qua nhiều nghị quyết và quyết định khác nhau.
 • Trong tình hình đó Nội Quy CĐNVTD Victoria cần xác định tư cách thành viên Cộng Đồng của cá nhân cũng như hội đoàn, đoàn thể, một mặt để tăng cường sự đoàn kết trong Cộng Đồng và ủng hộ mọi sinh hoạt của các hội đoàn, đoàn thể, mặt khác xác định lập trường không chấp nhận chế độ cộng sản và độc tài, và do đó không chấp nhận và không hợp tác với các đoàn thể hoặc cá nhân có liên quan đến Đảng Cộng Sản.
 • Thành viên hội đoàn cũng như thành viên cá nhân được công nhận tư cách thành viên của CĐNVTD Victoria trên các căn bản bình đẳng, tự nguyện, chấp nhận và ủng hộ các nguyên tắc căn bản, các giá trị và mục tiêu của CĐNVTD Victoria như là tôn trọng các quyền tự do, dân chủ, tôn trọng và ủng hộ việc đấu tranh cho nhân quyền, cũng như tôn trọng di sản tỵ nạn và lá Cờ Vàng của CĐNVTD Victoria.
 • Nội Quy cần thiết lập căn bản cho việc khuyến khích mối liên hệ chặt chẽ giữa Ban Chấp Hành Cộng Đồng và các hội đoàn đoàn thể, đặc biệt khuyến khích và tích cực hỗ trợ sinh hoạt các hội đoàn mang tính cách di sản của Miền Nam Việt Nam tự do và dân chủ, như các hội cựu quân nhân, công chức của Việt Nam Cộng Hòa, các tổ chức tôn giáo, đảng phái chính trị, các tổ chức tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền, và các tổ chức cung cấp dịch vụ phúc lợi, y tế và an sinh cho thành viên Cộng Đồng. Việc này một mặt ghi nhận sự đóng góp của của thế hệ cha anh, thế hệ tỵ nạn thứ nhất là đầu tàu cho cộng đồng chúng ta ngày nay, mặt khác củng cố sự liên hệ chặt chẽ giữa các thành phần trong Cộng Đồng.
 • Nội Quy cần nêu rõ những mục tiêu phát triển cộng đồng trong thời gian sắp tới, trong chiều hướng bảo tồn và quảng bá các giá trị văn hóa nghệ thuật của dân tộc, xây dựng và phát triển các cơ sở sinh hoạt, đồng thời phát triển dịch vụ xã hội, văn hóa, thể thao, văn nghệ, giúp đỡ chăm sóc người cao niên, khuyến khích việc học Việt ngữ, ủng hộ các sinh hoạt phụ nữ, v.v..
 • Nội Quy cần nêu rõ mục tiêu giáo dục các thế hệ con cháu về tinh thần yêu chuộng tự do dân chủ, tôn trọng nhân quyền, hiểu rõ và bảo vệ các di sản văn hóa truyền thống.
 • Nội Quy cần quy định rõ quyền hạn, vai trò và tương quan giữa các cá nhân và các thành phần trong tổ chức Cộng Đồng, đặc biệt quyền hạn và tương quan giữa Ban Chấp Hành và Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát, cách thức giải quyết những tranh chấp và mâu thuẫn giữa các thành phần trong Cộng Đồng, cũng như quyền hạn và nhiệm vụ liên quan đến các sinh hoạt quan trọng như các quyết định liên quan đến tài sản cộng đồng, tổ chức và thể thức quản trị Trung Tâm Sinh Hoạt (Đền Thờ Quốc Tổ), quyền tổ chức và bỏ phiếu tại các Đại Hội Cộng Đồng.
 • Nội Quy cần có những tu chỉnh những điều khoản không còn phù hợp trong thời điểm hiện nay, theo sát 23 điều hướng dẫn về điều lệ mẫu theo quy định năm 2023 của chính phủ Tiểu Bang Victoria. Các điều khoản của Nội Quy phải rõ ràng, minh bạch, không mâu thuẫn với nguyên tắc chung, không có khe hở có thể đưa đến nhiều cách hiểu hoặc giải thích khác nhau. Nội Quy cần phản ánh ý nguyện của đa số thành viên Cộng Đồng chứ không chỉ của một vài cá nhân hay phe nhóm.

Ban Tu Chính xin được đón nhận ý kiến đóng góp của các hội đoàn, đoàn thể, cá nhân qua các phương tiện báo chí truyền thông, mạng xã hội cũng như thư tín, email v.v.. trong thời gian soạn thảo Bản Sơ Thảo Nội Quy. Chúng tôi xin đưa ra vài câu hỏi thường được nhiều thành viên, hội đòan chú ý khi được hỏi trong thời gian vừa qua:

 • Việc quản trị Trung Tâm Sinh Hoạt tức Đền Thờ Quốc Tổ nên giao cho Ban Chấp Hành trực tiếp đảm nhận, hay tiếp tục qua bầu cử như hiện nay?
 • Hoạt động của Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát nên được tổ chức thế nào để trợ giúp và không gây mâu thuẫn hay cản trở đối với hoạt động của Ban Chấp Hành?
 • Nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành nên giữ thời hạn ba năm như hiện nay hay nên tăng lên thành bốn năm để Ban Chấp Hành có đủ thời gian thực hiện các chủ trương hay chương trình do mình đưa ra?
 • Tư cách thành viên của các hội đoàn và cá nhân: có cần xác nhận rõ thành viên hội đoàn cũng như thành viên cá nhân được công nhận tư cách thành viên của CĐNVTD Victoria, với đầy đủ các quyền ứng cử và bầu cử, trên căn bản chấp nhận và ủng hộ các nguyên tắc căn bản, các giá trị và mục tiêu của CĐNVTD Victoria như là tôn trọng các quyền tự do, dân chủ, tôn trọng và ủng hộ việc đấu tranh cho nhân quyền, cũng như tôn trọng di sản tỵ nạn và lá Cờ Vàng của CĐNVTD Victoria?
 • Các biện pháp để phát triển Cộng Đồng trong tương lai, giữ gìn sự hòa thuận đoàn kết trong CĐNVTD Victoria, và những thay đổi cần thiết trong tình thế hiện tại.
 • Và các đề nghị khác.

Ban Tu Chính Nội Quy xin chân thành cảm ơn trước các ý kiến đóng góp của quý vị quan tâm đến sinh hoạt Cộng Đồng của chúng ta.

Sau khi hoàn tất Bản Sơ Thảo Nội Quy sẽ được công bố rộng rãi bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh, để xin ý kiến rộng rãi của các thành viên cộng đồng trước khi được biểu quyết trong một Đại Hội của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria.

Các ý kiến đóng góp xin gởi về các địa chỉ dưới đây:

Xin trân trọng cám ơn.

Ban Tu Chính Nội Quy CĐNVTD Victoria