Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Trộm cắp tiền lương bây giờ là một tội hình sự ở Victoria

Kể từ ngày hôm nay, hành vi trộm cắp tiền lương hiện là một hành vi phạm tội ở Victoria và những người sử dụng lao động cố tình trả lương thấp hoặc không trả lương cho công nhân của họ giờ đây sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới gần $1 triệu đôla đối với các công ty và lên tới 10 năm tù hoặc lên đến $200,000 đôla đối với cá nhân.

Theo Đạo luật Trộm cắp tiền lương năm 2020, có hiệu lực từ ngày hôm nay, chủ nhân ở Victoria cố tình trả lương thấp cho nhân viên hoặc giữ lại tiền lương, trợ cấp hưu trí hoặc các quyền lợi khác của nhân viên là phạm tội.

Các luật mới dựa trên cam kết của Chính phủ Lao động Andrews trong việc ngăn chặn tội phạm hình sự nhắm vào người sử dụng lao động có hành vi trộm cắp tiền lương.

Luật cũng quy định tội làm sai lệch hoặc tránh lưu giữ hồ sơ quyền lợi của nhân viên để đạt được lợi thế tài chính.

Luật pháp bao gồm hành vi không trung thực của người sử dụng lao động đang cố tình trốn tránh trách nhiệm hợp pháp của họ.

Người sử dụng lao động vi phạm sai lầm trung thực hoặc thực hiện trách nhiệm giải trình trong việc trả lương và các quyền lợi của người lao động, sẽ không phạm tội ăn cắp tiền lương.

Một cơ quan theo luật định mới, Cơ quan Thanh tra Tiền lương Victoria, cũng bắt đầu hoạt động từ ngày hôm nay và có quyền điều tra và truy tố các tội trộm cắp tiền lương.

Được lãnh đạo bởi Ủy viên Robert Hortle mới được bổ nhiệm, Cơ quan Thanh tra Tiền lương Victoria cũng sẽ thúc đẩy và thực thi các luật hiện hành của Victoria bao gồm trẻ em làm việc, nghỉ phép dài hạn và các nhà thầu trong lĩnh vực vận tải và lâm nghiệp.

Các cáo buộc về hành vi trộm cắp tiền lương có thể được báo cáo cho Cơ quan Thanh tra Tiền lương Victoria thông qua trang mạng tại wageinspectorate.vic.gov.au , trang mạng này cũng có các câu hỏi thường gặp toàn diện, các tờ thông tin và thông tin cho người sử dụng lao động về trách nhiệm của họ. (NQ)

Để biết thêm thông tin xin ghé vào trang mạng: vic.gov.au/victorias-wage-theft-laws