Monday, May 27, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông báo: Viện Bảo Tàng NVTD/UC hũy bỏ chương trình Ngày Nhớ Ơn Cha


Thông báo – Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu hũy bỏ chương trình Ngày Nhớ Ơn Cha (Father’s Day 2022)

Ngày 18/08/2022
Kính thưa:
• Quý vị Lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo
• Quý vị lãnh đạo CĐNVTD Victoria
• Quý vị Hội Cựu quân nhân / QLVNCH in Victoria
• Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức
• Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí
• Quý đồng hương

Viện Bảo Tàng (VBT) Người Việt Tự Do Úc Châu xin chân thành cáo lỗi phải hũy bỏ buổi lễ Ngày Nhớ Ơn Cha vào Chủ Nhật 28/08/2022, do COVID-19 đang hoành hành trở lại, trường Springvale Park Special Developmental đã hạn chế số người tham dự.

Viện Bảo Tàng rất mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình kế tới. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Đỗ Hạnh, 0409 006 831.

Trân trọng
Đỗ Hạnh
Giám Đốc Điều Hành