Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

THÔNG BÁO: Tu Viện Quảng Đức tặng khẩu trang cho đồng hương Melbourne

Cảm ơn anh Ngọc (Thiện Lý) sáng sớm hôm nay 29/7, đã lái xe truck đến Tu Viện Quảng Đức cúng dường 1 thùng khẩu trang y tế 4 lớp gồm 1950 cái (nếu có anh sẽ gởi thêm cho đủ 2,500 khẩu trang như phát tâm ban đầu; khẩu trang này cùng với khẩu trang do quý Phật tử gởi tặng trước đây, sẽ được gởi vào bệnh viện Royal Melbourne; bên cạnh đó nếu quý Phật tử nào cần khẩu trang xin ghé Tu Viện nhận hoặc ở xa, cho địa chỉ, thầy sẽ gởi đến tận nơi.

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.


Thành tâm tán thán công đức và hồi hướng công đức này đến với anh chị Kim Ngọc và các bạn của anh chị: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

Cầu nguyện cho Corona đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc cũng như đời sống của chúng ta sớm quay lại bình thường như trước đây.

Nam Mô A Di Đà Phật
TT Thích Nguyên Tạng
Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức

quangduc.com, quangduc@quangduc.com