THÔNG BÁO & THƯ MỜI: Phát động gây quỹ trả nợ của chi phí xây dựng hạ tầng cơ sở khu vực ĐTQT


Ngày 26/04/2022

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo.
  • Hội cựu quân nhân cùng toàn thể các gia đình quân binh chủng QLVNCH.
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức.
  • Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí.
  • Cùng toàn thể đồng bào.

Để tiến hành gây quỹ trả tiền xây dựng hạ tầng cơ sở khu vực Đền Thờ Quốc Tổ 2009- 2019 BCH-CĐNVTD Victoria sẽ tổ chức phiên họp để trình bày cùng đồng bào.

Ngày: Chủ Nhật 22 tháng 5 năm 2022,

Giờ: 2 giờ chiều

Tại: Đền Thờ Quốc Tổ số 90 Knight Ave, Sunshine North 3020.

Chương trình nghị sự của phiên họp gồm có những phần sau:

  1. Tường trình nhằm cập nhật về tình trạng tiền nợ của chi phí xây dựng hạ tầng cơ sở khu vực ĐTQT (tóm lược).
  2. Nêu thắc mắc và giải đáp liên quan tới tiền nợ nói trên, nếu có.
  3. Phát động gây quỹ trả tiền xây dựng hạ tầng cơ sở khu vực ĐTQT.

Vì tính chất quan trọng của sự kiện, kính mời đồng bào, quý thân hào nhân sĩ và hội đoàn đoàn thể tham dự đông đảo nhằm thảo luận để tìm cách trả hết số tiền nợ này.

Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc với Ô. Trần Đông, Trưởng Ban Gây Quỹ, điện thoại số 0403 578 467.

Kính báo

Nguyễn Văn Bon

Chủ tịch CĐNVTD-VIC

26/04/2022