Friday, July 12, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Tái khởi động hoạt động thanh toán nợ của Centrelink

Năm ngoái, Centrelink đã tạm dừng một số hoạt động nợ do đại dịch coronavirus (COVID-19). Vào tháng Mười, việc tạm dừng đã chấm dứt nhưng Centrelink vẫn tiếp tục giãn các khoản thanh toán cho đến tháng 2 năm 2021. Centrelink đang dần tái khởi động quy trình thanh toán nợ. Centrelink đang gửi thư cho những người đã được trả thừa để cho những người đó biết khi nào họ cần bắt đầu hoàn tiền.

Nếu quý vị nợ Centrelink tiền, có 3 điều quan trọng cần biết:

  1. Quý vị không cần phải trả hết một lúc mà có thể trả dần theo thời gian.
  2. Cách dễ nhất để hoàn tiền là làm trực tuyến bằng cách sử dụng dịch vụ Money You Owe trong Centrelink online account thông qua myGov hoặc Express Plus Centrelink mobile app.
  3. Nếu quý vị không thể bắt đầu việc hoàn tiền, xin hãy gọi cho Centrelink trước ngày đáo hạn. Centrelink có thể giúp quý vị tìm ra phương án phù hợp với hoàn cảnh của quý vị.

Nếu quý vị tạm dừng việc thanh toán nợ trong thời gian tạm dừng

Centrelink sẽ gửi thư để cho quý vị biết khi nào việc hoàn tiền của quý vị sẽ được tái khởi động.

Nếu quý vị nhận được một khoản thanh toán từ Centrelink, họ sẽ bắt đầu khấu trừ số tiền từ khoản thanh toán đầu tiên của quý vị sau ngày đáo hạn.

Nếu quý vị không còn nhận được khoản thanh toán từ Centrelink nữa, quý vị sẽ cần thiết lập một thỏa thuận thanh toán mới hoặc kiểm tra xem thỏa thuận hiện tại của quý vị đã cập nhật chưa.

Nếu quý vị có một khoản nợ mới

Centrelink gửi thư cho mọi người để thông báo cho họ biết ngày họ cần bắt đầu trả nợ.

Quý vị cũng có thể kiểm tra ngày này trong dịch vụ Money You Owe trong tài khoản trực tuyến Centrelink của quý vị thông qua ứng dụng di động myGov hoặc Express Plus Centrelink.

Nếu quý vị cần trợ giúp:

Nếu quý vị không hiểu tại sao mình được trả quá mức, hãy gọi cho Centrelink và đề nghị họ giải thích. Nếu quý vị không đồng ý với quyết định, quý vị có thể yêu cầu xem xét lại.

Nếu quý vị lo ngại về hoàn cảnh của mình Centrelink có thể hỗ trợ quý vị. Centrelink có các nhân viên xã hội có thể cung cấp thông tin, tư vấn ngắn hạn và giới thiệu đến các dịch vụ khác.

Để biết thêm thông tin: