Monday, June 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Sinh Hoạt CĐNVTD/VIC cuối tuần 18 và 19/02/2023


Xin kính mời quý vị tham dự Lễ Thượng Kỳ Hội Đồng Thành Phố Brimbank and Maribyrnong và buổi thuyết trình thứ hai của Tiểu Ban Duyệt Xét Dự Án Trung Tâm Văn Hóa Việt Úc và Bảo Tàng với chi tiết như sau:

1. Thành Phố Brimbank

Ngày: Thứ Bảy, 18/02/2023.

Thời gian: 10 giờ sáng

Địa điểm: Sunvale Community Park

 20 Neil St, Sunshine VIC 3020

2. Thành Phố Maribyrnong

Ngày: Chủ Nhật 19/02/2023.

Thời gian: 10 giờ sáng

Địa điểm: Braybrook Hub, 107–139 Churchill Avenue,

 Braybrook VIC 3019

3. Buổi thuyết trình thứ hai của Tiểu Ban Duyệt Xét Dự Án Trung Tâm Văn Hóa Việt Úc và Bảo Tàng

Vào ngày: Chủ Nhật, 19/02/2023

Lúc: 2-4 giờ chiều

Tại: Văn Phòng Hội Phụ Nữ Việt Úc, 8 Parsons Avenue, Springvale VIC 3171

Cũng kính mời quý vị xem 2 đường dẫn đến trang Facebook Hướng Dương để xem trực tiếp thâu hình Buổi Thuyết Trình thứ nhất:

Phần một – Thuyết trình

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1357893161610365&id=100012130993807&mibextid=qC1gEa

Phần hai – Hỏi và Đáp

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=917634499601827&id=100012130993807&mibextid=qC1gEa

Thân mến

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch