Monday, May 27, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Quan hệ giữa CĐNVTD/VIC và VBT tường trình tại Đại Hội Cộng Đồng Liên Bang, Brisbane 9-10/09/23.


TƯỜNG TRÌNH

V/v: Quan hệ giữa Cộng Đồng Victoria và Công ty Viện Bảo Tàng tường trình tại Đại Hội Cộng Đồng Liên Bang, Brisbane, Queensland, 9-10/09/2023.

Melbourne, ngày 14 tháng 9 năm 2023

Kính thưa:

 • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
 • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
 • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
 • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
 • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Dự án xây dựng Viện Bảo Tàng được Chính phủ tiểu bang Victoria và Chính Phủ Liên Bang hứa trợ cấp lên đến $17 triệu, gây quỹ trên nửa triệu và được biết đã chi ra hằng triệu Úc kim. Nhưng sau nhiều năm vẫn chưa được khởi công, gây rất nhiều tranh cãi, bất đồng và bất hòa trong Cộng Đồng tại Victoria.

Khi ra tranh cử vào tháng 9/2022, chúng tôi đã hứa sẽ duyệt xét lại dự án, nên khi được đồng hương tín nhiệm chúng tôi đã thành lập Tiểu ban Duyệt xét gồm Nha sĩ Đinh Hiếu và Luật sư Nguyễn Tân Hải, kết quả cho thấy:

 1. Dự án do Cộng Đồng Victoria đứng ra vận động chính phủ tài trợ;
 2. Để xây một trung tâm văn hóa và bảo tàng thuyền nhân;
 3. Xây ngay trên mảnh đất thường được gọi là Đền Thờ Quốc Tổ số 90 Knight Avenue, North Sunshine;
 4. Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2016-19 thay đổi địa điểm xây dựng, lập ra Công ty Viện Bảo Tàng để quản trị và điều hành dự án và một công ty khác để giữ tiền gây quỹ. Như thế, Công ty Viện Bảo Tàng đã độc lập về mặt pháp lý và gây quỹ;
 5. Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2019-22 chuyển giao ngân quỹ tài trợ dự án từ Chính Phủ cho công ty;
 6. Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2019-22 thông báo Công ty chịu trách nhiệm với chính phủ về quản trị, điều hành và tài chánh. Như thế công ty độc lập về mặt tài chánh;
 7. Ban Quản Trị Công Ty từ từ tách riêng và độc lập hoàn toàn với Cộng Đồng tại Victoria.

Nếu dự án này không thành, Công ty Viện Bảo Tàng bị giải thể, chính phủ, đối lập, truyền thông báo chí… có thể mở cuộc điều tra gây khó khăn và mất uy tín Cộng Đồng tại Victoria.

Tiểu ban Duyệt Xét đã hoàn tất một bản tường trình gần 700 trang với 8 đề nghị, trong số có 3 đề nghị Cộng Đồng tiến hành thủ tục pháp lý để lấy lại Dự Án.

Chúng tôi đã làm việc với một công ty luật và công ty này đề nghị Cộng Đồng bổ nhiệm một thành viên vào Ban Quản Trị Viện Bảo Tàng để hướng dẫn họ điều hành theo đúng mục đích và mục tiêu của Cộng Đồng, bao gồm việc thương lượng để lấy lại dự án này.

Ban Chấp Hành chúng tôi đã họp nội bộ ngày 13/5/2023 để đi đến quyết định, sang ngày 27/5/2023 đã họp với Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát về việc bổ nhiệm luật sư Nguyễn Tân Hải vào Ban Quản Trị Công ty Viện Bảo Tàng.

Ngày 29/5/2023, chúng tôi đã chính thức gởi điện thư thông báo việc bổ nhiệm luật sư Nguyễn Tân Hải đến ông Bruce Mildenhall, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty.

Trong cuộc Họp Khoáng Đại vào ngày 3/6/2023 chúng tôi đã loan báo và phổ biến quyết định đến đồng hương. Trong cuộc họp, chúng tôi cũng kêu gọi quý vị bên phía Công ty Viện Bảo Tàng đặt quyền lợi Cộng Đồng lên trên cùng chúng tôi tìm ra một giải pháp tốt nhất để giải quyết những tranh chấp giữa đôi bên.

Hơn 3 tháng qua, ông Bruce Mildenhall đã không trả lời lá thư bổ nhiệm. Như vậy là Ban Quản Trị Công Ty Viện Bảo Tàng đã không tuân thủ điều 42.7 của Nội Quy

Công Ty về quyền của Cộng Đồng tại Victoria bổ nhiệm một giám đốc vào Ban Quản Trị Công ty.

Trách nhiệm phải đi đôi với quyền hạn, ngay từ nhiệm kỳ trước 2019-22, Cộng Đồng tại Victoria chẳng còn quyền gì đối với Công ty Viện Bảo Tàng và đã một năm qua chúng tôi tốn rất nhiều công sức và thời gian để tìm ra một giải pháp tốt nhất cho đôi bên nhưng thiện chí của chúng tôi và đồng hương không được đáp lại.

Nay chúng tôi cần tập trung mọi nỗ lực để lo điều hành những công việc hằng ngày và sửa soạn thực hiện Chương Trình Kỷ niệm 50 năm Người Việt định cư tại tiểu bang Victoria (1975-2025).

Ngày 31/8/2023, chúng tôi đã họp Ban Chấp Hành quyết định ra thông báo chính thức Cộng Đồng Victoria sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Công ty Viện Bảo Tàng. Chúng tôi cũng thâu hồi quyết định bổ nhiệm luật sư Nguyễn Tân Hải vào Ban Quản Trị Công ty.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Liên bang Úc châu 2019-21 cũng đã đồng ý để trở thành thành viên sáng lập Công ty Viện Bảo Tàng. Tiểu bang Queensland và thành phố Wollongong đã trở thành thành viên công ty từ tháng 4/2022. Cộng Đồng New South Wales đến tháng 10 này cũng sẽ trở thành thành viên nếu Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng NSW đồng ý.

Ngay khi được đồng hương tại Victoria tín nhiệm để tránh gây thêm chia rẽ, chúng tôi đã cho quý vị lãnh đạo cộng đồng tiểu bang và liên bang biết rõ Dự án Xây Dựng Viện Bảo Tàng gây rất nhiều tranh cãi, bất đồng và bất hòa trong Cộng Đồng tại Victoria. Dự án này bắt đầu từ Cộng Đồng tiểu bang Victoria nên chúng tôi sẽ tìm ra phương cách riêng để giải quyết cho Cộng Đồng chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ lập trường này.

Trân trọng kính báo và kính mời,

TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch