Người dân Victoria hãy làm chủ năng lượng mặt trời


Người dân Victoria đang làm chủ các hóa đơn năng lượng của họ, giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và mang lại môi trường tương lai trong sạch hơn, tốt đẹp hơn cho tất cả người dân Victoria thông qua các chương trình của Solar Victoria.

Các chương trình Solar Homes (Năng lượng mặt trời cho nhà ở) và Solar for Business (Năng lượng mặt trời cho doanh nghiệp) đang giúp các hộ gia đình và doanh nghiệp hội đủ điều kiện ở Victoria làm chủ hóa đơn điện của họ, sử dụng năng lượng tái tạo và mang lại môi trường tương lai trong sạch hơn, tốt đẹp hơn cho tất cả người dân Victoria.

Các chương trình này giúp cho việc có được năng lượng mặt trời dễ dàng hơn, cùng với việc giảm giá các tấm năng lượng mặt trời (PV), nước nóng năng lượng mặt trời và pin năng lượng mặt trời, cùng với các ưu đãi bao gồm các khoản vay không tính lãi cho các tấm năng lượng mặt trời (PV).

Nhà bán lẻ năng lượng mặt trời sẽ thay mặt quý vị nộp đơn xin khoản giảm giá và số tiền giảm giá sẽ được trừ vào tổng chi phí hệ thống và lắp đặt cho quý vị. Quý vị có trách nhiệm trả bất kỳ các khoản chênh lệch còn thiếu trực tiếp cho nhà bán lẻ năng lượng mặt trời sau khi đã lắp đặt.

Các khoản giảm giá hiện có

Solar panel (PV) rebate (Khoản giảm giá tấm năng lượng mặt trời (PV))

Các hộ gia đình hội đủ điều kiện, bao gồm chủ sở hữu nhà cho thuê, có thể nộp đơn xin khoản giảm giá các tấm năng lượng mặt trời (PV).

Solar for rentals rebate (Khoản giảm giá năng lượng mặt trời cho các nhà thuê)  Các nhà cho thuê hội đủ điều kiện có thể được hưởng khoản giảm giá các tấm năng lượng mặt trời (PV), nhằm cung cấp cho người thuê cơ hội sử dụng các lợi ích của năng lượng tái tạo.

Solar hot water rebate (Khoản giảm giá nước nóng năng lượng mặt trời)

Các hộ gia đình hội đủ điều kiện có thể nộp đơn xin khoản giảm giá của hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời.

Solar battery rebate (Khoản giảm giá pin năng lượng mặt trời)

Các hộ gia đình hội đủ điều kiện có thể nộp đơn xin khoản giảm giá của pin năng lượng mặt trời.

Solar for Business (Năng lượng mặt trời cho doanh nghiệp)

Các doanh nghiệp hội đủ điều kiện, bao gồm cơ sở của chủ sở hữu hoặc cho thuê, có thể nộp đơn xin khoản giảm giá của các tấm năng lượng mặt trời (PV).

Mỗi dòng giảm giá có các yêu cầu về tiêu chí đủ điều kiện và quy trình đăng ký riêng. Vui lòng tìm hiểu thông tin tại solar.vic.gov.au trước khi quý vị bắt đầu quy trình đăng ký.

Khi quý vị tự tin rằng nhà của mình hội đủ các tiêu chí đủ điều kiện, quý vị có thể bắt đầu tìm hiểu những chuyên gia và sản phẩm năng lượng mặt trời nào được phép tham gia vào chương trình và có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng của quý vị.

Quý vị có muốn thêm một khoản vay không tính lãi?

Để giảm thêm chi phí, chủ sở hữu – người cư ngụ và nhà cung cấp nhà cho thuê có thể nộp đơn xin khoản vay không tính lãi cho hệ thống tấm năng lượng mặt trời (PV), với số tiền tương đương với số tiền giảm giá tấm năng lượng mặt trời (PV) của họ. Quý vị sẽ được thông báo về các điều kiện cần hội đủ cho khoản vay như một phần của quy trình đăng ký khoản giảm giá qua Solar Victoria Portal (Cổng thông tin Năng lượng Mặt trời Victoria). Khoản vay cần phải trả trong vòng bốn năm. Các khoản vay không áp dụng cho nước nóng năng lượng mặt trời, pin năng lượng mặt trời hoặc năng lượng mặt trời cho doanh nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về chương trình tại www.solar.vic.gov.au hoặc gọi cho nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1300 376 393 (trong giờ làm việc).