BỘ Y TẾ NSW: Những điểm chính ngày Thứ Năm 26/8

     NSW đã ghi nhận 1,029 ca nhiễm COVID-19 trong nội địa trong vòng 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm qua. Thật đáng buồn là có ba (3) người đã tử vong. Cả ba người này đều đã không chủng ngừa.

     Xin cảm ơn đến 136,000 người đã đi chủng ngừa vào ngày hôm qua. Hiện nay chúng ta đã đạt tới 6,2 triệu liều chủng ngừa đã được tiêm. Chúng ta đang chạy nước rút để đạt tới các chỉ tiêu chủng ngừa và đang thực hiện tốt hơn dự kiến. Nếu quý vị chưa đi chủng ngừa, hãy đặt hẹn khẩn cấp qua trang mạng nsw.gov.au

     Vùng Greater Tây Sydney và Tây Nam Sydney vẫn chiếm hơn 80% các ca nhiễm. Nhớ đảm chắc quý vị biết được các luật lệ phong tỏa nơi khu vực của mình và hãy tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn. Hãy ở nhà trừ khi quý vị rất cần phải ra ngoài, và hãy giả định rằng quý vị đã hoặc sẽ tiếp xúc với siêu vi mỗi lần quý vị ra khỏi nhà.

     Nếu quý vị tuổi từ 16-39 tuổi và cư ngụ tại một trong các khu vực cần quan tâm, quý vị có thể được ưu tiên chủng ngừa. Các cuộc hẹn chủng ngừa vẫn có sẵn, xin vui lòng vào trang mạng sau đây để đặt hẹn Priority COVID-19 vaccination booking for 16 to 39 year-olds | NSW Government.

     Các hạn chế phong tỏa nơi vùng xa (regional) đã được gia hạn cho đến ít nhất là nửa đêm của thứ Sáu ngày 10 tháng Chín.

     Kể từ thứ Hai ngày 13 tháng Chín sẽ có một số hạn chế được nới lỏng cho những người đã chủng ngừa đầy đủ: Những người cư ngụ bên ngoài các khu vực chính quyền địa phương (LGAs) cần quan tâm thì sẽ được phép tụ tập ngoài trời lên tới năm (5) người (kể cả trẻ em, đối với người lớn thì họ đều phải đã chủng ngừa), và việc tụ tập này phải trong vòng khu vực chính quyền địa phương của họ, hoặc trong vòng 5km cách nhà. Đối với những người cư ngụ tại các khu vực chính quyền địa phương (LGAs) cần quan tâm, thì hộ gia đình mà tất cả người lớn đều đã chủng ngừa sẽ có thể tụ tập ngoài trời để giải trí (kể cả việc vui chơi ăn uống ngoài trời [picnic]) trong khuôn khổ luật lệ hiện thời (nghĩa là chỉ được một giờ, bên ngoài những giờ giới nghiêm và trong vòng 5km cách nhà). Thời gian giải trí trong một giờ này là để thêm vào thời gian một giờ đã được phép ra ngoài để vận động/tập thể dục.

     Chúng tôi hiểu rằng việc phong tỏa thật khó khăn cho tất cả mọi người và xin cảm ơn về tất cả sự hợp tác của quý vị.