9/8: TỶ LỆ TIÊM VẮC-XIN COVID TOÀN QUỐC (24 GIỜ QUA)

CHẠY ĐUA TIÊM CHỦNG TỚI 80%: Bảng thuyết trình này, được phát vào ngày 9 tháng 8 năm 2021, cung cấp nội dung cập nhật về việc triển khai vắc-xin COVID-19 của Úc trong 24 giờ qua.

TOÀN QUỐC: 16+ (1 Liều) 44.2%, 16+ (2 Liều) 22.6%

TIỂU BANG16+ (1 Liều) 16+ (2 Liều) 70+ (1 Liều) 70+ (2 Liều)
Victoria44.5%22.5%80.2%45.0%
NSW46.2%23.0%81.6%47.9%
Queensland39.9%21.6%80.1%48.2%
WA39.7%19.6%78.0%45.2%
SA43.8%22.3%78.9%42.9%
Tasmania51.1%28.0%84.1%53.2%
NT44.5%27.2%72.4%46.9%
ACT51.0%26.4%93.7%59.7%
Australia44.2%22.6%81.2%47.2%
VIDEO (BẤM VÀO NÚT TRÊN ĐỂ XEM): COVID-19 vaccination – Video – Protect yourself against COVID-19 (30 seconds – Vietnamese)