Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

31/1: Tổng kết ca nhiễm, nhập viện & tử vong tại Úc trong ngày


NSW: 13,026 trường hợp mới, 2,779 người đang nằm trong bệnh viện, 185 người trong khu ICU, 27 trường hợp tử vong.

VIC: 10,053 trường hợp mới, 873 người đang nằm trong bệnh viện, 102 người trong khu  ICU, 8 trường hợp tử vong.

TAS: 504 trường hợp mới, 16 người đang nằm trong bệnh viện, 1 người trong khu ICU, 0 trường hợp tử vong.

ACT: 537 trường hợp mới, 62 người đang nằm trong bệnh viện, 2 người trong khu ICU, 0 trường hợp tử vong.

NT: 812 trường hợp mới, 114 người đang nằm trong bệnh viện, 5 người trong khu ICU, 0 trường hợp tử vong.

SA: 1,505 trường hợp mới, 281 người đang nằm trong bệnh viện, 25 người trong khu  ICU, 6 trường hợp tử vong.

QLD: 7,462 trường hợp mới, 744 người đang nằm trong viện, 46 người trong khu ICU, 3 trường hợp tử vong.

WA: 12 trường hợp địa phương và 10 trường hợp quốc tế.

ÚC: 33,911 trường hợp mới, 44 trường hợp tử vong. (NQ)