Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

27/1: Tổng kết ca nhiễm, nhập viện & tử vong tại Úc trong ngày


NSW: 17,316 trường hợp mới, 2,722 người đang nằm trong bệnh viện, 181 người trong khu ICU, 29 trường hợp tử vong.

VIC: 13,755 trường hợp mới, 1,057 người đang nằm bệnh viện, 117 người trong khu ICU, 15 trường hợp tử vong.

SA: 1,953 mới, 288 người đang nằm trong bệnh viện, 27 người trong ICU, 13 trường hợp tử vong.

TAS: 726 trường hợp mới, 24 người đang nằm trong bệnh viện.

QLD: 11,600 trường hợp mới, 829 người đang nằm bệnh viện, 48 người trong khu ICU, 15 trường hợp tử vong.

ACT: 884 trường hợp mới, 73 người đang nằm trong bệnh viện, 4 người trong khu ICU.

NT: 626 trường hợp mới, 95 người đang nằm trong bệnh viện, 4 người trong khu ICU.

WA: 12 trường hợp mới, 2 người đang nằm trong bệnh viện, 1 người trong khu ICU.

ÚC: 46,872 trường hợp mới, 72 trường hợp tử vong. (NQ)