Wednesday, November 29, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

25/1: Tổng kết ca nhiễm, nhập viện & tử vong tại Úc trong ngày


NSW: 18,512 trường hợp mới, 2,943 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 183 bệnh nhân trong khu ICU, 29 trường hợp tử vong.

VIC: 14,836 trường hợp mới, 1,057 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó 119 bệnh nhân trong khu ICU, 29 trường hợp tử vong.

QLD: 9,546 trường hợp mới, 928 người nằm trong tại bệnh viện công, 51 người trong khu ICU, 11 trường hợp tử vong.

TAS: 643 trường hợp mới, 35 người đang nằm trong bệnh viện, 3 người trong khu ICU, 1 trường hợp tử vong.

ACT: 904 trường hợp mới, 67 người đang nằm trong bệnh viện, 3 người trong ICU, 1 trường hợp tử vong.

SA: 1,869 trường hợp mới, 287 người đang nằm trong bệnh viện, 32 người trong khu ICU, 5 trường hợp tử vong.

WA: 18 trường hợp mới, 2 người đang nằm trong bệnh viện, 1 trong khu ICU.

NT: 286 trường hợp mới, 78 người đang nằm trong bệnh viện, 4 người trong khu ICU, không có trường hợp tử vong.

ÚC: 76 trường hợp tử vong, 46,614 trường hợp mới. (NQ)