21/2: Tổng kết ca nhiễm, nhập viện & tử vong tại Úc trong ngày


NSW: 7 trường hợp tử vong, 1,288 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 74 người trong khu ICU và 4,916 trường hợp mới.

VIC: 3 trường hợp tử vong, 361 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 49 người đang điều trị trong khu ICU và 5,611 trường hợp mới.

QLD: 6 trường hợp tử vong, 401 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 34 người đang điều trị trong khu ICU và 4,114 trường hợp mới.

TAS: Không có ca tử vong, 10 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 2 người trong khu ICU và 569 trường hợp mới.

ACT: 1 trường hợp tử vong, 37 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 1 người trong khu ICU, và 458 trường hợp mới.

WA: Không có ca tử vong và 224 trường hợp mới.

SA: Không có trường hợp tử vong, 190 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 13 người trong khu ICU và 1,217 trường hợp mới.

NT: Không có trường hợp tử vong, 123 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 3 người trong khu ICU và 627 trường hợp mới.

ÚC: 17 trường hợp tử vong, và 17,736 trường hợp mới. (NQ)