15/2: Tổng kết ca nhiễm, nhập viện & tử vong tại Úc trong ngày


NSW: 16 trường hợp tử vong và 8,201 trường hợp mới. 1,583 trường hợp đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 96 người trong khu ICU.

VIC: 20 trường hợp tử vong và 8,162 trường hợp mới. 441 trường hợp đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 67 trong khu ICU.

TAS: 513 trường hợp mới. 10 trường hợp đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 1 người trong khu ICU.

QLD: 10 trường hợp tử vong và 5,286 trường hợp mới. 491 trường hợp đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 35 người trong khu ICU.

SA: 1,138 trường hợp mới. 219 trường hợp đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 18 người trong khu ICU.

WA: 48 trường hợp mới, không có trường hợp nào đang ở bệnh viện

ACT: 455 trường hợp mới. 49 trường hợp đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 4 người trong khu ICU.

NT: 1,086 trường hợp mới. 156 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 1 người trong khu ICU.

ÚC: 46 trường hợp tử vong và 24,889 trường hợp mới. (NQ)