Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông Báo: Nhắc Nhở Các Hội Đoàn, Đoàn Thể Đóng Niên Liễm.


Ngày 18-08-2022
Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị Lãnh đạo các Hội đoàn, Đoàn thể,
  • Giới Truyền thông Báo chí,
  • Cùng toàn thể đồng bào.

Sắp đến bầu cử Cộng Đồng Người Việt Tự Do – Victoria vào tháng 9 năm 2022 quý hội đoàn, đoàn thể nào muốn ứng cử hay bầu cử Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát, hội đoàn của quý vị phải là thành viên của cộng đồng và có đóng niên liễm.

Chúng tôi xin nhắc nhở quý vị đại diện hội đoàn, đoàn thể đã từng sinh hoạt với Cộng Đồng Người Việt Tự Do – Victoria trong những năm qua xin hãy đóng niên liễm.

Xin quý vị hãy đóng niên liễm là $20 cho tài khóa 2022 – 2023, cho mỗi hội đoàn bằng cách chuyển vào trương mục của cộng đồng trước ngày 10 tháng 9 năm 2022.

Trương mục của cộng đồng là:

BSB: 063 171

Acc: 10699073

Sau khi đóng niên liễm hãy báo cho chúng tôi biết để chúng tôi kiểm chứng.

Quý hội đoàn nào mới, xin hãy đóng niên liễm và đồng thời viết thư cho chúng tôi giới thiệu hội đoàn của quý vị.

Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi Nguyễn Văn Bon, điện thoại số 0411 616 453.

Trân trọng,

Nguyễn Văn Bon

Chủ Tịch CĐNVTD-VIC