Friday, September 29, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông Báo: Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại Thành Phố Greater Dandenong


Melbourne, ngày 19 tháng 3 năm 2023

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu-Victoria sẽ tổ chức Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại Thành Phố Greater Dandenong với chi tiết như sau:

Ngày: Thứ Bảy, 01/04/2023.

Thời gian: 10 giờ sáng

Địa điểm: Harmony Square

225 Lonsdale St, Dandenong VIC

Mọi chi tiết, xin quý vị liện lạc với Nathan Nguyễn 0435 921 171 hoặc cô Vi Nguyễn 0430 109 199.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng kính mời quý đồng hương cùng tham dự đông đảo.

Trân trọng,

TM Ban Chấp Hành,

Phó Quốc Vân

Tổng Thư Ký