Thursday, April 18, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông Báo: Biểu Tình Quốc Hận 30/4 Tại Canberra


Kính gửi:

  • Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo
  • Quý vị trong các BCH/CĐNVTD tại các Tiểu Bang và Lãnh Thổ
  • Quý Cơ Quan Truyền Thông Việt Ngữ Úc Châu
  • Quý Đồng Hương Việt Nam tại Úc Châu

Kính thưa toàn thể quý vị,

Năm 2023 đánh dấu 48 năm từ ngày miền Nam Việt Nam thân yêu của chúng ta bị Cộng Sản Bắc Việt xâm chiếm và cai trị bằng chế độ độc tài, phi nhân và tham nhũng có tổ chức từ Chủ Tịch nước đến Công An. Là những người Việt tỵ nạn Cộng Sản, chúng ta cần tiếp tục lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã và đang chà đạp nhân quyền, bán nhượng lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam cho Tàu Cộng. Chúng ta cần tiếp tục lên tiếng cho tất cả tù nhân lương tâm và các nhà đấu tranh dân chủ đã bị CSVN tước đoạt quyền tự do ngôn luận.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu (CĐNVTD/LBUC) nay kính mời và kêu gọi quý đồng hương Việt Nam cùng nhau về Canberra để tham dự biểu tình Quốc Hận vào Ngày Chủ Nhật 30/04/2023 theo chi tiết dưới đây:

Xin quý đồng hương theo dõi thông báo của Ban Chấp Hành Cộng Đồng địa phương để hiểu rõ phương tiện di chuyển đến Canberra.

Trân trọng,

Lê Công

Quyền Chủ Tịch CĐNVTD/LBUC

Ngày 03/03/2023

* Bản sao kính gởi các Hội Đoàn, Đoàn thể, Cơ Quan, Tổ Chức và Truyền Thông.