Services Australia đang kết nối quý vị với các dịch vụ của My Aged Care


Quý vị có thể sử dụng các dịch vụ này bằng cách gặp nhân viên trực tiếp và dịch vụ này miễn phí.

Tất cả nhân viên ở các trung tâm phục vụ của Services Australia có thể cho quý vị thông tin tổng quát về các dịch vụ của My Aged Care.

Họ có thể giúp quý vị sử dụng trang mạng My Aged Care hoặc giới thiệu quý vị đến trung tâm liên lạc của My Aged Care để được hỗ trợ thêm. Họ cũng có thể giúp quý vị liên hệ với một Aged Care Specialist Officer (chuyên viên trong lĩnh vực Chăm sóc người cao niên) nếu trong vùng quý vị có một nhân viên này.

Aged Care Specialist Officers

Tại một vài trung tâm phục vụ, quý vị cũng có thể được giúp đỡ thêm với những thắc mắc về vấn đề chăm sóc người cao niên. Aged Care Specialist Officers có thể giúp bằng cách:

  • cho quý vị thông tin về những loại dịch vụ chăm sóc người cao niên
  • kiểm tra xem quý vị có xin được các dịch vụ được tài trợ của chính phủ không, và sắp xếp thủ tục thẩm định nhu cầu của quý vị
  • cung cấp thông tin tài chính về các dịch vụ chăm sóc người cao niên
  • giúp quý vị chỉ định một người đại diện cho vấn đề My Aged Care
  • kết nối quý vị với các dịch vụ hỗ trợ ở địa phương.

Để tìm hiểu xem ở gần quý vị có Aged Care Specialist Officer hay không hãy:

  • đến một trung tâm phục vụ của Services Australia ở địa phương quý vị, hoặc
  • hãy gọi số 131 202.

Nếu cần tìm thông tin về các dịch vụ chăm sóc người cao niên được tài trợ, quý vị có thể:

  • vào trang mạng myagedcare.gov.au
  • gọi My Aged Care qua số 1800 200 422*
  • đến một trung tâm phục vụ của Services Australia.

Khi quý vị gọi hay đến trung tâm của Services Australia quý vị có thể yêu cầu một thông dịch viên và chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ này miễn phí.