Monday, February 26, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

QUAN TRỌNG: Những điều cần biết về gia hạn trợ cấp JobKeeper

Gói trợ cấp JobKeeper Payment đã được gia hạn cho đến ngày 28 tháng 3 năm 2021.

Chủ lao động cần lưu ý một số ngày quan trọng và các bước tuân thủ. Từ 29 Tháng Chín đến 4 Tháng Một, chủ lao động cần trả cho các nhân viên hội đủ điều kiện của mình một mức trợ cấp JobKeeper khác, dựa trên số giờ mà họ đã làm việc trong một giai đoạn thời gian nhất định.

EXTENSION: JobKeeper Payment | RDA Tropical North

Nếu quý vị là chủ lao động đang nhận trợ cấp JobKeeper, quý vị không cần tái đăng ký. Quý vị cần thông báo cho ATO danh sách những nhân viên hội đủ điều kiện và mức tài trợ JobKeeper quý vị đang chi trả cho họ trong báo cáo lãnh trợ cấp thông thường của quý vị trong Tháng Mười 2020. Quý vị có thể dễ dàng làm điều này thông qua Single Touch Payroll.

JobKeeper Payment Changes | What You Need to Know | Allan Hall

Chủ lao động vẫn có thể tiến cử những nhân viên hội đủ điều kiện mới. Nếu quý vị đang nộp đơn xin trợ cấp JobKeeper cho nhân viên mới lần đầu tiên quý vị cần thông báo cho ATO.

Chủ lao động sẽ cần phải chứng minh rằng doanh thu GST thực tế của mình đã sụt giảm trong quý Tháng Chín năm 2020 so với thời kỳ có thể so sánh được. Điều này cần được hoàn thành trước 31 Tháng Mười 2020. Các kiểm chứng thay thế để quyết định sụt giảm doanh thu thực tế cũng có sẵn và ATO khuyến khích các doanh nghiệp tìm kiếm trợ giúp nếu cần thiết.

More time to enrol in JobKeeper scheme | MyBusiness

Mốc thời gian quan trọng cần ghi nhớ

  • Ngay lúc này: thông báo với nhân viên của quý vị về tài trợ JobKeeper mới mà họ sẽ nhận được.
  • Kể từ 28 Tháng Chín: đã bắt đầu thanh toán cho những nhân viên hội đủ điều kiện mức tài trợ JobKeeper thích hợp dựa trên số giờ mà họ đã làm việc.
  • Kể từ 28 Tháng Chín: Nếu đang sử dụng Single Touch Payroll để thông báo với ATO về những nhân viên hội đủ điều kiện, xin cung cấp mức trợ cấp JobKeeper cho từng nhân viên hội đủ điều kiện trong báo cáo lãnh trợ cấp thông thường của quý vị.
  • Giai đoạn 1 – 14 Tháng Mười 2020: Quý vị phải hoàn thành xong khai báo kinh doanh hàng tháng cho JobKeeper Tháng Mười để nhận được các khoản hoàn trả cho tài trợ mỗi hai tuần Tháng Chín của JobKeeper.
  • Giai đoạn 1 – 31 Tháng Mười 2020: chuẩn bị và nộp báo cáo sụt giảm thực tế về doanh thu cho ATO.
  • Trước 31 Tháng Mười 2020: trả tất cả các nhân viên hội đủ điều kiện khoản tài trợ JobKeeper hai tuần bắt đầu từ 28 Tháng Chín 2020 và 12 Tháng Mười 2020.
  • Giai đoạn 1 – 14 Tháng Mười Một 2020: hoàn thành khai báo kinh doanh hàng tháng và xác nhận mức trợ cấp mà quý vị đang xin cho mỗi nhân viên hội đủ điều kiện.
Claiming JobKeeper - Updated information and how we can help you - BeWise  Accounting & Wealth Solutions

Thông tin và hỗ trợ thêm

Để biết thông tin lồng ngôn ngữ về JobKeeper, bao gồm video ngắn cho chủ lao động và kinh doanh cá thể, truy cập ato.gov.au/JobKeepertranslations

Để biết thêm thông tin chi tiết bằng tiếng Anh về JobKeeper, truy cập ato.gov.au/JobKeeper

Less for longer: Extension of JobSeeker and JobKeeper Payments - Arco  Advisory

Nếu quý vị là một cá nhân, kinh doanh cá thể, doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ và quý vị đang gặp khó khăn với nghĩa vụ thuế và hưu bổng của mình do tác động của COVID-19, xin liên hệ với ATO’s Emergency Support Infoline (Đường dây Thông tin Hỗ trợ Khẩn Cấp của ATO) theo số 1800 806 218 để thảo luận về các phương án hỗ trợ phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Quý vị cũng có thể trò chuyện với một người khác bằng ngôn ngữ của mình thông qua gọi điện cho Dịch vụ Biên Phiên dịch (TIS National) ở số 13 14 50 và yêu cầu được kết nối với 1800 806 218.