Friday, July 12, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

KHÓ HƠN: Quy trình mới để chứng minh miễn trừ vắc-xin COVID


Phó giám đốc Y tế tiểu bang Victoria, Giáo sư Cowie đã tuyên bố chỉ có những mẫu đơn do Cơ quan Đăng ký Tiêm chủng Úc cung cấp thì mới có giá trị để chứng minh việc miễn trừ tiêm chủng COVID-19 ở Victoria từ ngày 12 tháng 11.

Ông cho biết bất kỳ ai hiện đang sử dụng giấy chứng nhận hoặc thư của bác sĩ để chứng minh sự miễn trừ của họ sẽ cần phải gặp bác sĩ của họ để nhận được biểu mẫu miễn trừ do Chính phủ Liên bang cấp.

Động thái này diễn ra sau các báo cáo với chính phủ rằng các bác sĩ đa khoa đang bị áp lực phải ban hành miễn trừ vắc-xin, với một số người đến phòng khám để tìm bác sĩ sẽ cấp cho họ.

Giáo sư Cowie cho biết quyết định chỉ cho phép miễn trừ vắc-xin COVID-19 do Cơ quan Đăng ký Tiêm chủng Úc ban hành nhằm hỗ trợ các bác sĩ đa khoa.

Ông nói: “Các bác sĩ đa khoa đang chịu áp lực rất lớn trong việc chăm sóc mọi người, điều cuối cùng họ cần là mọi người đặt nhiều cuộc hẹn”, ông nói.

Giáo sư Cowie cho biết việc thông qua Cơ quan Đăng ký Tiêm chủng của Úc và nhận chứng chỉ số trên tài khoản MyGov là một cách tiếp cận “thực tế hơn nhiều”. (NQ)