Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Sinh Hoạt CĐNVTD-VIC ngày Thứ Bảy 4/3/23


KÍNH MỜI QUÝ VỊ ĐẾN THƯỞNG THỨC BÚN BÒ HUẾ

vào NGÀY THỨ BẢY 04/03/2023

TỪ 10 GIỜ SÁNG ĐẾN 3 GIỜ CHIỀU

tại TRUNG TÂM SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG.

90 Knight Avenue, Sunshine North, VIC 3020

Rất mong quý vị ủng hộ và tham gia văn nghệ (Karaoke) cây nhà lá vườn.

Xin xem chi tiết đính kèm.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria.

Kính mời

Nguyễn Quang Duy

Chủ Tịch