In giấy chứng nhận Covid dù không có Medicare, myGov

Bạn có thể làm những bước sau đây:

1. Gọi số 1800 653 809 (Australian Immunisation Register)

2. Bấm 1 sau khi máy trả lời và nói khoảng 1 phút rưỡi rồi ngừng (số 1 là về việc giấy chứng nhận)

3. Bấm 2 sau khi máy nói thêm khoảng 15 giây rồi ngừng (số 2 là muốn họ in ra rồi gởi đến bạn).

Sau đó, bạn đợi vài ba phút để có người trả lời.

4. Nói 1 chữ “Vietnamese” khi có người trả lời, họ sẽ hiểu bạn muốn nhờ họ tìm thông ngôn rồi nối vào cuộc gọi

5. Nếu bạn không có thì trả lời Không, khi họ hỏi số Medicare, số IHI (Individual Healthcare Identifier), và hỏi có myGov không

6. Kế tiếp, họ sẽ hỏi họ tên và địa chỉ của bạn, rồi in ra và gởi đến bạn

Cuối cùng, họ sẽ nói là sau khoảng 2 tuần sẽ tới nhà bạn. (SEMVAC)