Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

HƯỚNG DẪN: Cách nộp đơn Tiền Trợ cấp Thảm họa COVID-19 tại Victoria

Đây là tiền trợ cấp trả gộp một lần để giúp người đi làm không thể đi làm và kiếm thu nhập bởi vì bị cấm đi lại (lockdown) hoặc khoảng thời gian bị hạn chế đi lại liên quan đến COVID-19.

Quý vị có thể được lãnh Tiền Trợ cấp Thảm họa COVID-19 nếu có đủ tất cả những điều dưới đây:

  • quý vị là cư dân Úc hoặc có thị thực cho phép quý vị đi làm tại Úc
  • quý vị 17 tuổi trở lên
  • quý vị cư ngụ, đi làm từ hoặc đã có đến khu vực mà Liên bang đã tuyên bố là ổ dịch bệnh COVID-19 (hotspot), phải tuân theo các lệnh hạn chế đi lại của tiểu bang hoặc quý vị cư ngụ hoặc đi làm từ các khu vực khác của Victoria
  • quý vị không thể kiếm được thu nhập thường lệ của mình từ 8 tiếng đồng hồ trở lên hoặc làm việc cả ngày vì quý vị đã ở tại ổ dịch bệnh COVID-19 (hotspot) hoặc bị hạn chế đi lại hay quý vị cư ngụ hoặc đi làm tại các khu vực khác của Victoria
  • quý vị bị mất thu nhập vào ngày 16 tháng 7 hoặc sau ngày này và không có bất kỳ ngày nghỉ phép có lương thích hợp nào hết
  • quý vị không nhận được tiền hỗ trợ thu nhập, Tiền Trợ cấp Nghỉ do Đại dịch (Pandemic Leave Disaster Payment), hoặc tiền trợ cấp đại dịch của tiểu bang.

Nếu cư ngụ ở ngoài Greater Melbourne tại các khu vực khác của Victoria, quý vị cần phải bị mất việc làm và thu nhập bởi vì lệnh cấm đi lại (lockdown) ở Greater Melbourne.

Khi nào quý vị có thể làm đơn

Khoảng thời gian (thời kỳ) bị hạn chế đi lại có liên quan đối với Victoria là từ thứ Sáu ngày 16 tháng 7 đến thứ Ba ngày 27 tháng 7 năm 2021. Nếu hội đủ điều kiện cho một ngày trong khoảng thời gian vừa nêu, quý vị có thể được lãnh tiền trợ cấp này.

Quý vị có thể xin lãnh tối đa 2 đợt tiền Tiền Trợ cấp Thảm họa COVID-19. Quý vị có thể xin lãnh từ:

  • Ngày 23 tháng 7 đến ngày 12 tháng 8 năm 2021, cho khoảng thời gian từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 năm 2021
  • Ngày 25 tháng 7 đến ngày 19 tháng 8 năm 2021, cho khoảng thời gian từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 7 năm 2021

Quý vị không thể làm đơn sớm được.

Chúng tôi sẽ hỏi liệu chúng tôi có thể tự động trả tiền trợ cấp cho các khoảng thời gian (thời kỳ) trong tương lai hay không. Nếu quý vị đồng ý, quý vị sẽ nhận được tiền trợ cấp định kỳ trả vào tài khoản ngân hàng của mình trong vòng 7 ngày tính ngày bắt đầu của mỗi khoảng thời gian (thời kỳ) mới. Quý vị sẽ không phải làm đơn. Vui lòng đừng gọi điện thoại hỏi về tiền trợ cấp của mình trừ trường hợp đã trễ quá 7 ngày.

Nếu là cư dân Úc, quý vị phải làm đơn trực tuyến. Muốn làm đơn trực tuyến, quý vị cần có tài khoản myGov đã liên kết với tài khoản trực tuyến Centrelink. Nếu chưa có tài khoản myGov, quý vị có thể tạo một tài khoản.

Nếu là người có thị thực được phép đi làm hợp lệ, quý vị phải gọi điện thoại cho chúng tôi qua số 180 22 66.

Muốn biết thêm thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị

Hãy gọi số 131 202 để nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị về các loại tiền trợ cấp và dịch vụ của Centrelink. Lưu ý: gọi đến số điện thoại bắt đầu bằng số ‘13’ bằng điện thoại nhà từ bất kỳ nơi nào trên nước Úc sẽ bị tính chi phí theo cước gọi cố định. Cước gọi này có thể khác với cước gọi địa phương và cũng có thể khác nhau tùy theo công ty điện thoại. Gọi đến số điện thoại bắt đầu bằng số ‘1800’ bằng điện thoại nhà thì không tốn tiền. Gọi bằng điện thoại công cộng và điện thoại di động có thể bị tính theo thời gian và cước gọi cao hơn.

Truy cập servicesaustralia.gov.au/yourlanguage tại đây quý vị có thể đọc, nghe hoặc xem thông tin bằng ngôn ngữ của mình.

Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment

Bãi miễn trách nhiệm: Thông tin này chính xác tính vào ngày 22 tháng 7 năm 2021. Thông tin trong ấn phẩm này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn về các tiền trợ cấp và dịch vụ. Quyết định có muốn xin lãnh tiền trợ cấp hay không và làm đơn theo hoàn cảnh riêng của mình là trách nhiệm của quý vị.