Monday, May 27, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

HÌNH ẢNH: LỄ THƯỢNG KỲ VNCH TẠI SPRINGVALE NHÂN DỊP XUÂN NHÂM DẦN.


HÌNH ẢNH Bùi Quốc Hùng

Lễ Thượng Kỳ VNCH do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria (CĐNVTD-VIC) được tổ chức tại: Multicultural Place Springvale (Chợ Springvale) 33 Buckingham Avenue, Springvale, VIC. Ngày Thứ Bảy 12/02/2022 vào lúc: 10 giờ sáng.