Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Chi phí hẹn bác sĩ đa khoa tăng $10 trong một năm


Các bác sĩ cho biết họ đã tăng mức phí trung bình cho một cuộc tư vấn tiêu chuẩn từ $64 lên dưới $75 trong 12 tháng do họ phải đối mặt với áp lực từ chi phí gia tăng, làm tăng thêm thách thức mà Tổng trưởng Y tế Mark Butler phải đối mặt khi ông cố gắng khôi phục Medicare.

Các bác sĩ đa khoa đang tính phí trung bình thêm $10 cho một cuộc hẹn tiêu chuẩn so với năm ngoái.

Trong cùng năm đó, Chính phủ Albanese cam kết cải tổ hệ thống y tế và bắt đầu triển khai các thay đổi để giúp việc gặp bác sĩ dễ dàng hơn, tỷ lệ bác sĩ đa khoa cho biết họ thanh toán bulk-billing cho tất cả bệnh nhân của mình đã giảm một nửa từ 24% xuống 12%.

Từ cuộc khảo sát hàng năm của Đại học Bác sĩ Đa khoa Hoàng gia Úc đối với các bác sĩ cho thấy sự suy giảm nhanh chóng về khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc ban đầu mặc dù Đảng Lao động tập trung vào cải cách.

Báo cáo thường niên đã chỉ trích “sự rối loạn chức năng đang diễn ra trong hệ thống y tế” và trích dẫn sự gia tăng đáng kể về vấn đề tài chính của bệnh nhân cũng như khối lượng công việc và căng thẳng của bác sĩ đa khoa kể từ năm ngoái. (NQ)