Tuesday, December 12, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

ABS: Tỷ lệ thất nghiệp toàn nước Úc vẫn ở mức 4%


Tỷ lệ thất nghiệp đã vượt xa kỳ vọng và vẫn ở mức 4% trong Tháng 3 do tỷ lệ thất nghiệp ở phụ nữ tiếp tục giảm nhanh hơn so với nam giới, với số lượng người có việc làm tăng tháng thứ năm liên tiếp.

Dữ liệu từ Sở Thống kê Úc (ABS) cho thấy có thêm 18,000 người có việc làm trong Tháng 3 và tỷ lệ thất nghiệp giảm 12,000 người.

Trưởng Bộ phận thống kê lao động, ông Bjorn Jarvis của ABS cho biết điều đó có nghĩa là tỷ lệ thất nghiệp đã giảm nhẹ trong tháng trước, nhưng vẫn ở mức 4% tính theo điều kiện tròn.

Ông Jarvis nói: “4% là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong cuộc khảo sát hàng tháng”.

“Tỷ lệ thấp hơn đã được thấy trong loạt trước tháng 11 năm 1974, khi cuộc khảo sát diễn ra hàng quý”.

Dữ liệu được công bố vào ngày thứ 4 của chiến dịch bầu cử, với cả hai đảng chính đều tập trung vào chi phí sinh hoạt khi lạm phát tăng và tỷ giá tiền mặt chính thức được ấn định sẽ tăng trong vòng vài tuần. (NQ)