Friday, February 23, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

8/2: Tổng kết ca nhiễm, nhập viện & tử vong tại Úc trong ngày


NSW: 18 trường hợp tử vong và 9,690 trường hợp mới; 2,068 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 132 người trong khu ICU.

VIC: 20 trường hợp tử vong và 9,785 trường hợp mới; 575 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 72 người trong khu ICU.

TAS: Không có ca tử vong và 601 trường hợp mới; 15 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 1 người trong khu ICU.

QLD: 12 trường hợp tử vong và 5,178 trường hợp mới; 705 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 45 người trong khu ICU.

SA: 4 trường hợp tử vong và 1,296 trường hợp mới; 204 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 15 người trong khu ICU.

WA: 13 trường hợp mới; và 52 trường hợp liên quan đến du lịch

ACT: 1 trường hợp tử vong, 495 trường hợp mới, 55 người đang nằm trong bệnh viện, 1 người trong khu ICU.

NT: 1,120 trường hợp mới, 178 người đang nằm trong bệnh viện, 5 người trong khu ICU.

ÚC: 55 trường hợp tử vong và 28,178 trường hợp mới. (NQ)