Tuesday, December 12, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

7/2: Tổng kết ca nhiễm, nhập viện & tử vong tại Úc trong ngày


NSW: 14 trường hợp tử vong và 7,437 trường hợp mới; 2,099 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 137 người trong khu ICU.

VIC: 7 trường hợp tử vong và 8,275 trường hợp mới; 638 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 2 người trong khu ICU.

TAS: 0 trường hợp tử vong và 443 trường hợp mới; 15 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 1 người trong khu ICU.

QLD: 19 trường hợp tử vong và 4,701 trường hợp mới; 663 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 43 người trong khu ICU.

ACT: 1 trường hợp tử vong và 299 trường hợp mới; 57 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 2 người trong khu ICU.

SA: 5 trường hợp tử vong và 1,147 trường hợp mới; 224 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 16 người trong khu ICU.

NT: 0 trường hợp tử vong và 831 trường hợp mới; 156 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 3 người trong khu ICU.

WA: 0 trường hợp tử vong và 26 trường hợp mới; không có thông tin cập nhật về các ca nhập viện.

ÚC: 46 trường hợp tử vong và 23,159 trường hợp mới. (NQ)