Friday, July 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

5/9: Úc báo cáo 6,498 trường hợp mới & 11 tử vong


Úc đã ghi nhận ít hơn 10,000 trường hợp mới trong ngày thứ ba liên tiếp và đây là ngày thứ hai liên tiếp có ít hơn 100,000 trường hợp đang hoạt động. Lần cuối cùng điều đó xảy ra là vào ngày 29 tháng 12 năm 2021.

Úc đã ghi nhận 6,498 trường hợp mới, nâng tổng số các trường hợp đang hoạt động của cả nước là 94,315 trường hợp. Hiện có 2,694 người đang nằm viện, 84 người đang trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU) và 11 người đã mất mạng vì virus.

NSW báo cáo 2,341 trường hợp mới, 2 tử vong

Tiểu bang đã báo cáo 2,341 trường hợp mới và thêm 2 tử vong.

Có 1,706 người đang nhập viện với COVID. Trong số đó, 46 người đang trong khu ICU.

Victoria ghi nhận 1,709 trường hợp mới, 4 tử vong

Tiểu bang báo cáo 1,709 trường hợp mới và thêm 4 tử vong.

Có 266 người đang nằm trong bệnh viện ở Victoria. Trong số đó, 14 người trong khu ICU.

QLD báo cáo 1,008 trường hợp mới, 2 tử vong

Tiểu bang đã báo cáo 1,008 trường hợp mới và thêm 4 tử vong.

Có 279 người đang nằm trong các bệnh viện ở Queensland. Trong đó, có 8 người trong khu ICU. (NQ)