Tuesday, June 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

5/2: Tổng kết ca nhiễm, nhập viện & tử vong tại Úc trong ngày


NSW: 18 trường hợp tử vong và 8,389 trường hợp mới; 2,337 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 152 người trong khu ICU.

VIC: 41 trường hợp tử vong và 7,810 trường hợp mới; 687 người đang nằm trong bệnh viện, bao gồm 80 người trong khu ICU.

TAS: 483 trường hợp mới; 10 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 2 người trong ICU.

QLD: 21 trường hợp tử vong, 8,508 trường hợp mới, 727 trường hợp đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 46 người trong ICU -63 người đang nằm trong bệnh viện tư, 2 người trong khu ICU.

ACT: 1 trường hợp tử vong, 372 trường hợp mới, 63 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 1 người trong khu ICU.

WA: 26 trường hợp mới

NT: 968 trường hợp mới, 173 trường hợp được thêm vào số liệu của ngày Thứ Sáu, 151 người đang nằm trong bệnh viện, 4 người trong ICU.

SA: 2 trường hợp tử vong, 1,289 trường hợp mới, 218 người đang nằm trong bệnh viện, trong đó có 16 người ở ICU.

ÚC: 83 trường hợp tử vong và 27,845 trường hợp mới. (NQ)