Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

18/1: Tổng kết ca nhiễm, nhập viện & tử vong tại Úc trong ngày


NSW: 36 trường hợp tử vong và 29,830 trường hợp mới; 2,850 người phải nhập viện, trong đó có 209 người nằm trong khu ICU.

Victoria: 22 trường hợp tử vong và 20,180 trường hợp mới; 1,152 người phải nhập viện, trong đó có 127 người nằm trong khu ICU

Tasmania: 0 trường hợp tử vong, 1,310 trường hợp mới; 12 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 2 người trong khu ICU

Queensland: 16 trường hợp tử vong, 15,962 trường hợp mới. 819 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 50 người nằm trong khu ICU

NT: 0 người chết và 625 trường hợp mới; 43 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 1 người trong khu  ICU

Nam Úc: 2 trường hợp tử vong và 3,079 trường hợp mới; 285 người nằm trong bệnh viện, bao gồm 24 người nằm trong khu ICU

ACT: 1 trường hợp tử vong và 1,860 trường hợp mới; 63 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 6 người trong khu ICU

WA: 0 trường hợp tử vong và 2 trường hợp mới

Úc: 77 trường hợp tử vong, 72,848 trường hợp mới. (NQ)