Saturday, February 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Xin quý Đồng hương dồn phiếu VOTE [1] cho CLAUDIA NGUYEN, đơn vị Melba, Hội Đồng Thành Phố Yarra.

Một tiếng nói tươi mới, độc lập, sẳn sàng phục vụ cho Hội Đồng Thành Phố Yarra

https://www.claudia4yarra.com.au/

Một nghị viên – đại diện cho cư dân thuộc khu vực cử tri của mình, phải hội đủ 4 yếu tố sau đây – để lên tiếng trong hội đồng thành phố địa phương, ngõ hầu tranh đấu và bảo vệ quyền lợi của cư dân mà mình đại diện.

  1. Phải có khả năng hùng biện và tranh luận trước một vấn đề nghị sự, để tiếng nói của mình được đồng viện chú ý và lắng nghe, thiếu hoặc không có khả năng này, người nghị viên sẽ biến thành nghị gật) chỉ biết gật đầu và đưa tay biểu quyết.
  2. Phải có được một nền tảng học vấn xuất sắc ở học đường bậc đại học, Một nền tảng học vấn xuất sắc, sẽ cho phép người nghị viên có khả năng giải quyết các nan đề đòi hỏi sự suy nghĩ và tính toán trong một thời gian nhất định.
  3. Phải có được kinh nghiệm làm việc, và giao tế rộng rãi trong xã hội, tạo nên được một chuỗi dài các liên hệ đối tác (connections) để hỗ trợ mình khi có nhu cầu.
  4. Điều cuối cùng – và cũng là điều quan trọng hơn hết. Phải có tấm lòng và tinh thần phục vụ tha nhân, nếu không có được tấm lòng và tinh thần phục vụ tha nhân, những lời hứa trước khi tranh cử chỉ là mị dân.

Hãy tạo điều kiện và cơ hội cho người trẻ Claudia Nguyen, với đầy đủ yếu tố của một nghị viên để phục vụ cho cư dân khu vực Yarra.

Tri Lê

Gặp gở các chính giới tiểu bang và liên bang.
Tốt nghiệp Cao học Đại học Melbourne.
Student Ambassador  – Đại sứ Sinh Viên Đại học Melbourne. 
Phụ giúp hội chợ Tết cộng đồng.
Đấu tranh cho tự do dân chủ.