Monday, June 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Tuyên cáo của Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu


Vietnamese Museum Australia Ltd (VMA) – Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu – là một tổ chức được thành lập để xây dựng và điều hành một viện bảo tàng có tiêu chuẩn quốc tế, nơi ghi lại câu chuyện về hành trình vượt biên tìm tự do và quá trình định cư thành công của người tỵ nạn Việt Nam tại Úc.

Hội đồng quản trị của VMA có nhiệm vụ báo cáo với hai thành viên sáng lập của công ty – Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria và Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu.

VMA luôn tìm cách hợp tác với tất cả các tổ chức, hội đoàn ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa trong cộng đồng người Việt trên toàn nước Úc. VMA chủ trương không chỉ trích bất kỳ một nhóm, tổ chức hay cá nhân nào trong cộng đồng. Hơn thế nữa, VMA sẽ không tạo điều kiện, công nhận hoặc bao che cho cá nhân hoặc nhóm nào dùng danh nghĩa của VMA để chỉ trích bất kỳ một nhóm, một tổ chức hoặc một cá nhân trên bất kỳ diễn đàn nào (dù là một cuộc biểu tình công cộng, phương tiện truyền thông xã hội, phương tiện truyền thông truyền thống hay phương cách nào khác).

Trong thông báo ngày 6 tháng 2 năm 2023, chúng tôi tuyên bố rằng VMA không “tham gia vào hoạt động chính trị của cộng đồng người Úc gốc Việt”, ý chúng tôi muốn nói rằng VMA không tham gia vào các tranh chấp hoặc xung đột giữa các cá nhân hoặc nhóm trong cộng đồng người Việt. Rất tiếc thay, một số độc giả hiểu lầm rằng lời tuyên bố này có ngụ ý là VMA không tôn trọng cũng như không chấp nhận việc đại đa số người Úc gốc Việt là những người tỵ nạn “chính trị”. Chúng tôi xin thành thật xin lỗi về bất kỳ sự hiểu lầm nào mà lời tuyên bố này đã gây ra.

VMA xác nhận rằng bản dịch tiếng Việt ban đầu của thông báo này (đã được chỉnh sửa, cập nhật trong vòng 24 giờ sau đó) đã có sự khác biệt so với bản tiếng Anh. Đây là những lỗi lầm mắc phải do dịch thuật vội vàng. Một lần nữa, chúng tôi thành thật xin lỗi về mọi hiểu lầm, xúc phạm, nhầm lẫn hay bất kỳ căng thẳng nào đã xảy ra trong cộng đồng do những lỗi lầm này của chúng tôi.

Một lần nữa, VMA xin xác định rằng chúng tôi chỉ công nhận lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, chúng tôi cương quyết bảo vệ các nguyên lý chống Cộng và ủng hộ Dân chủ. Mọi hoạt động của chúng tôi sẽ luôn duy trì nguyên tắc căn bản của VMA là cổ xúy nhân quyền, dân chủ và tự do ở Úc, Việt Nam và các nơi khác trên thế giới. Tất cả những nguyên tắc này đã được quy định rõ trong Nội quy của VMA.

Mục đích duy nhất của chúng tôi là thuật lại những câu chuyện về hành trình vượt biên tìm tự do và quá trình định cư tại Úc của những người Úc gốc Việt. Để biến viễn kiến xây dựng một Viện Bảo Tàng nơi ghi lại những câu chuyện đầy cảm hứng này thành hiện thực, VMA cam kết hợp tác với tất cả các tổ chức ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa trong các cộng đồng người Việt trên khắp nước Úc. Chúng tôi rất mong được hợp tác với cộng đồng trên mọi bình diện, cùng phối hợp làm việc nhằm đạt được viễn kiến này. Chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để tăng cường sự hợp tác và đối thoại mang tính xây dựng để Viện Bảo Tàng sẽ trở thành một công trình đoàn kết cộng đồng người Việt chúng ta trên toàn nước Úc.

Trân trọng

Bruce Mildenhall

Chủ tịch Hộ Đồng Quản Trị

Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu