Friday, July 12, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Từ 20/9: Hàng triệu người Úc được tăng trợ cấp


Hàng triệu người Úc sẽ nhận được khoản hỗ trợ thu nhập tăng thêm trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao —sau khi luật nhằm cung cấp cứu trợ tài chính được thông qua tại Quốc hội.

Hàng triệu người Úc sẽ nhận được khoản tiền hỗ trợ thu nhập tăng thêm sau khi luật nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính được thông qua tại Quốc hội vào Thứ Tư 2/8. Hình Getty

Hàng triệu người Úc sẽ nhận được khoản hỗ trợ thu nhập tăng thêm sau khi luật nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính được thông qua tại Quốc hội vào Thứ Tư 2/8.

Từ ngày 20 tháng 9 —khoảng 1 triệu người Úc sẽ thấy các khoản trợ cấp dành cho người trong độ tuổi lao động hoặc học sinh/sinh viên, sẽ tăng thêm $40 mỗi hai tuần.

Chính phủ đã công bố vào hôm Thứ Tư rằng tỷ lệ cơ bản sẽ tăng đối với JobSeeker, Youth Allowance, Parenting Payments cho các cặp đôi, Austudy và ABSTUDY Living Allowances.

Tỷ lệ cơ bản cũng sẽ tăng đối với các Quyền lợi Đặc biệt và Trợ cấp Hỗ trợ Người khuyết tật cho thanh niên.

Những người Úc ở độ tuổi trưởng thành nhận JobSeeker cũng sẽ thấy sự thay đổi đối với độ tuổi đủ điều kiện nhận tỷ lệ trợ cấp cho người độc thân cao hơn.

Tuổi sẽ giảm từ 60 xuống 55 đối với những người đã nhận hỗ trợ thu nhập trong 9 tháng liên tục.

Hàng triệu người Úc được hưởng lợi từ việc tăng JobSeeker, Youth Allowance và Parenting Payments.

Từ tháng tới —những người Úc nhận được mức hỗ trợ tiền thuê tối đa của Thịnh vượng chung Úc cũng sẽ bỏ túi thêm $24 mỗi hai tuần —tăng 15%.

Chính phủ cho biết điều này sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 1.1 triệu hộ gia đình trên cả nước.

Khoảng 57,000 cha mẹ đơn thân có con —từ 8 tuổi trở lên, giờ đây sẽ đủ điều kiện nhận mức Thanh toán Nuôi dạy Con cái cao hơn.

Nó sẽ thêm ít nhất $176.90 mỗi hai tuần vào khoản hỗ trợ mà họ hiện đang nhận cho đến khi đứa con út của họ tròn 14 tuổi.

Vào ngày 20 tháng 9 —việc lập chỉ mục thường xuyên của JobSeeker, Parenting Payments và Commonwealth Rent Assistance cũng sẽ bắt đầu.

Điều này có nghĩa là —ví dụ, tỷ lệ mới cao hơn của JobSeeker Payments sẽ là $749.20 mỗi hai tuần sau khi chỉ mục thay đổi.

Tổng trưởng Dịch vụ Xã hội Amanda Rishworth cho biết hàng triệu người Úc sẽ được hưởng lợi từ biện pháp này. Hình NCA

Tổng trưởng Dịch vụ Xã hội Amanda Rishworth cho biết những thay đổi tổng thể đối với hỗ trợ thu nhập sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 2 triệu người, trong đó có 150,000 người Úc Bản địa.

Khoảng 580,000 phụ nữ, 318,000 người từ 25 tuổi trở xuống và 245,000 người Úc ở độ tuổi trưởng thành cũng sẽ được hưởng lợi từ gói cứu trợ tài chính.

Bà Rishworth lưu ý rằng có nhiều hình thức cứu trợ chi phí sinh hoạt khác trong ngân sách —bao gồm hỗ trợ hóa đơn tiền điện, hóa đơn hàng loạt của Medicare và thuốc rẻ hơn.

Bà cho biết những thay đổi về hỗ trợ thu nhập là một phần trong cam kết của chính phủ nhằm xây dựng một mạng lưới an sinh xã hội vững chắc để bảo vệ những người Úc dễ bị tổn thương.

Đạo luật, được gọi là Đạo luật Dịch vụ xã hội và Sửa đổi pháp luật khác (Tăng cường mạng lưới an toàn) năm 2023, đã được thông qua tại quốc hội vào Thứ Tư.

Thông tin thêm về những thay đổi có thể được tìm thấy trên trang mạng của Bộ Dịch vụ Xã hội. (NQ)