Thursday, April 18, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

THÔNG TIN: Trợ cấp Thảm họa vì Nghỉ việc do Đại dịch (Pandemic Leave Disaster Payment)


Pandemic Leave Disaster Payment (Trợ cấp Thảm họa vì Nghỉ việc do Đại dịch) là khoản trợ cấp trả một lần khi quý vị không thể đi làm để có thu nhập do quý vị hoặc người nào đó mà quý vị chăm sóc phải tự cách ly hoặc cách ly vì nhiễm coronavirus (COVID-19).

Quý vị phải tự cách ly hoặc cách ly vì một trong những nguyên nhân sau đây:

 • quý vị bị nhiễm COVID-19. Cho các khoảng thời gian tự cách ly bắt đầu trước ngày 10 tháng 1 năm 2022, nhân viên y tế đã trực tiếp báo cho quý vị biết là quý vị bị nhiễm COVID-19.
 • nhân viên y tế báo cho quý vị biết quý vị là người tiếp xúc gần với người bị nhiễm COVID-19
 • nhân viên y tế báo cho quý vị biết là đứa trẻ quý vị đang chăm sóc (trong độ tuổi 16 hoặc dưới 16) là người tiếp xúc gần với người bị nhiễm COVID-19
 • quý vị đang chăm sóc cho người nào đó bị nhiễm COVID-19
 • quý vị đang chăm sóc cho người khuyết tật hoặc người bị bệnh nặng mà họ phải tự cách ly hoặc cách ly vì họ là người tiếp xúc gần với người bị nhiễm COVID-19.

Quý vị phải sống chung một nhà với người khuyết tật hoặc người bị bệnh nặng.

Quý vị phải không được hưởng sự nghỉ phép phù hợp nào khác như nghỉ ốm do đại dịch, nghỉ phép cá nhân hoặc nghỉ phép để chăm sóc người khác.

Quý vị không thể xin khoản trợ cấp này nếu quý vị đã nhận:

 • ABSTUDY Living Allowance (Trợ cấp Sinh sống ABSTUDY)
 • Paid Parental Leave (Nghỉ Nuôi con có Lương)
 • Dad and Partner Pay (Trợ cấp cho người Cha và người Phối ngẫu)
 • JobKeeper Payment (Trợ cấp Giữ Việc làm)
 • COVID-19 Disaster Payment (Trợ cấp Thảm họa COVID-19)
 • hoặc bất kỳ trợ cấp hỗ trợ thu nhập.

Xin xem chi tiết ở servicesaustralia.gov.au/incomesupportpayments.

Cho các khoảng thời gian tự cách ly bắt đầu từ ngày 18 tháng 1 năm 2022, để được hưởng trợ cấp quý vị cần đáp ứng cả hai quy định sau:

 • quý vị đã mất ít nhất 8 giờ làm việc hoặc cả ngày làm việc
 • tài sản lưu động của quý vị dưới $10.000 vào ngày đầu tiên của khoảng thời gian quý vị xin trợ cấp.

Tài sản lưu động là bất kỳ khoản tiền nào của quý vị có sẵn bằng tiền mặt hoặc tiền tiết kiệm, hoặc tài sản có thể dễ dàng đổi thành tiền mặt. Ví dụ, tiền cho người khác vay.

Số tiền quý vị có thể nhận được tùy thuộc vào khoảng thời gian tự cách ly hoặc cách ly mà quý vị đang xin và số giờ làm việc mà quý vị bị mất. Để biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng servicesaustralia.gov.au/pandemicleavedisasterpayment

Cho các khoảng thời gian cách ly hoặc chăm sóc bắt đầu từ ngày 18 tháng 1 năm 2022, quý vị có thể xin trợ cấp bằng cách dùng Centrelink online account (tài khoản Centrelink trực tuyến) của mình qua myGov. Quý vị phải nộp đơn xin trong vòng 14 ngày kể từ ngày bắt đầu của khoảng thời gian cách ly hoặc chăm sóc của quý vị.

Nếu cần trợ giúp cho việc xin trợ cấp, quý vị có thể gọi chúng tôi qua số 180 22 66. Hãy cho chúng tôi biết nếu quý vị cần thông dịch viên, và chúng tôi sẽ sắp xếp miễn phí thông dịch viên cho quý vị.

Để biết thêm thông tin, xin vào trang mạng servicesaustralia.gov.au/pandemicleavedisasterpayment