Saturday, February 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thư từ nhiệm của vài thành viên của Ủy Ban Quản Trị Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng và việc sử dụng tên “Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng”.


THÔNG BÁO

Melbourne ngày 15 tháng 3 năm 2023

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ngày 11/3/2023, Ban Chấp Hành Cộng Đồng đã nhận thư từ nhiệm của vài thành viên của Ủy Ban Quản Trị Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng do bà Bé Hà đại diện gởi đến. Mặc dù, Ban Chấp Hành Cộng Đồng không đồng ý với những lý do được đưa ra trong thư, nhưng chúng tôi chính thức chấp nhận yêu cầu từ nhiệm của quý vị có tên trong thư gồm: ông Trần Đình, bà Hà Thị Bé, ông Trần Thành, ông Bùi Xuân Cường và ông Trần Huy Bảo. Chúng tôi chân thành cám ơn những đóng góp của quý vị đã từ nhiệm và sẽ thu xếp để quý vị nói trên bàn giao hồ sơ, sổ sách, vật dụng trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, Ban Chấp Hành Cộng Đồng cũng sẽ tiến hành việc thành lập một Ủy Ban Quản Trị Lâm Thời giúp quản trị và điều hành các sinh hoạt của Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng cho đến Đại Hội Thường Niên năm nay.

Nhân đây, chúng tôi xin trích dẫn một số các quy định trong bản Nội Quy hiện hành để quý vị tường. Chương V không hề có 4 chữ “Đền Thờ Quốc Tổ”, nên việc sử dụng tên gọi “Đền Thờ Quốc Tổ”, đã tạo hiểu lầm đây là nơi chỉ để thờ cúng, thay vì là một trung tâm để cộng đồng chúng ta cùng sinh hoạt, trong đó có việc tế lễ.

1/. Chương I – Mục đích và đường hướng của Cộng Đồng, Điều 5.7 ghi rõ “xây dựng và phát triển một Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng”.

2/. Chương V – Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản và Văn Hóa Việt Nam (90 Knight Avenue, North Sunshine), Điều 17 ghi rõ:

  • Điều 17.2. “Là trung tâm sinh hoạt của người Úc gốc Việt, đặc biệt là các lãnh vực văn hóa nghệ thuật”; và
  • Điều 17.3. “Một phần của trung tâm là nơi thờ phượng Quốc Tổ và các vị anh hùng liệt nữ đã hy sinh trong công cuộc mở mang và bảo vệ tổ quốc Việt Nam“.

Trân trọng,

TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ Tịch