Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông Báo: HĐTP Brimbank Thông Qua Quyết Định Miễn Tiền Phạt Cho Cộng Đồng.


Ngày 24/09/2022

THÔNG BÁO

V/v: Hội Đồng Thành Phố Brimbank Thông Qua Quyết Định Miễn Tiền Phạt Cho Cộng Đồng.

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể,
  • Giới truyền thông báo chí,
  • Cùng toàn thể đồng bào.

Trong món nợ gần $200 ngàn Úc Kim cho hạ tầng cơ sở trong khu vực Đền Thờ Quốc Tổ với Hội đồng thành phố Brimbank, trong đó $32,336.34 là tiền phạt trên lãi suất (penalty interest).

Sau nhiều lần Ban chấp hành cộng đồng và ủy ban gây quỹ gặp gỡ và viết thư yêu cầu Hội đồng thành phố Brimbank cứu xét việc miễn tiền phạt cho cộng đồng và cuối cùng đã có quyết định.

Thưa quý vị, thứ Ba ngày 20 tháng 9 năm 2022 vừa qua trong phiên họp của Hội đồng thành phố Brimbank, đa số nghị viên 6 trong 9 người nghị viên đã biểu quyết đồng thuận thông qua miễn tiền phạt là $32,336.34 cho cộng đồng.

Như vậy, sau khi được Hội đồng thành phố Brimbank miễn số tiền phạt thì cộng đồng chúng ta chỉ còn thiếu Hội đồng thành phố khoảng $20,000 ngàn Úc Kim.

Vì xung đột quyền lợi mà Thị trưởng hội đồng thành phố Brimbank Jasmine Nguyen phải rời khỏi phòng họp trước khi bàn thảo đến chương trình nghị sự “Miễn tiền phạt cho cộng đồng”

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria trân trọng kính gửi lời cám ơn đến các nghị viên sau:

  • Nghị viên Trung Lưu đã đưa ra đề nghị việc miễn phạt và Nghị viên Maria Kerr đã hỗ trợ đề nghị này.
  • Nghị viên Ranka Rasic đã phát biểu và biểu quyết hỗ trợ, Phó thị trưởng Nghị viên Thúy Đặng, Nghị viên Bruce Lancashire, Nghị viên Sam David Jp đã biểu quyết đồng thuận với đề nghị miễn tiền phạt cho cộng đồng.

Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi Nguyễn Văn Bon, điện thoại số 0411 616 453.

Trân trọng kính báo,

Nguyễn Văn Bon

Chủ tịch CĐNVTD-Vic