Tuesday, May 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông Báo: Dịch vụ xã hội của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria


Melbourne, ngày 9 tháng 11 năm 2022

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria, Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát, Giới truyền thông và báo chí,
  • Cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng trân trọng gởi đến quý đồng hương thông tin về các dịch vụ giúp đỡ đồng hương trong lãnh vực sinh hoạt xã hội. Hiện tại, Cộng Đồng chúng ta có 5 nhân viên bán thời thay  phiên nhau làm việc.

An sinh xã hội bao gồm Chương Trình Bảo Hiểm Khuyết Tật Toàn Quốc (NDIS):

  • Cô Trang Lâm
  • Cô Vân Nguyễn

Cao niên:

  • Cô Đào Nguyễn
  • Cô Bích Huynh

Covid-19:

  • Cô Sabrina Tran

Địa chỉ: Văn phòng CĐNVTD Vic 1/56 Nicholson Street, Footscray

Thời gian: Thứ Hai – Thứ Sáu: 9am – 4pm

Mọi chi tiết hoặc cần sự giúp đỡ, xin quý đồng hương liên lạc cô Trang hoặc Cô Vân qua số: (03) 9689 8515.

Đồng thời, thành viên Ban Chấp Hành sẽ có mặt vào Thứ Ba va Thứ Năm gặp gỡ quý đồng hương.

Trân trọng kính báo.

TM. Ban Chấp Hành

Phó Quốc Vân

Tổng Thư Ký