Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

CĐNVTD/NSW: Chích Ngừa tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng-Bonnyrigg

Sau khi vận động thành công cho chương trình thông dịch trực tiếp buổi họp báo hàng ngày của Thủ Hiến qua tiếng Việt, Chúng tôi đã tiếp tục vận động yêu cầu Bộ Y Tế NSW tổ chức một địa điểm chích ngừa có thông dịch cho người Việt tại vùng Tây Nam Sydney, và đã được chấp thuận.

Bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 năm 2021, Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng sẽ có chích ngừa thuốc Astrazeneca (không cần lấy hẹn) vào mỗi thứ Bảy từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều và sẽ nhân viên thông dịch tại chỗ.

CĐNVTD NSW luôn đồng hành với Chính Phủ Tiểu Bang và Liên Bang trong công tác kêu gọi và vận đông đồng hương đi chích ngừa để tiểu bang NSW đạt đươc tỷ lệ mục tiêu hầu giúp cho chúng ta trở lại cuộc song bình thường.

Trân trọng,
Paul Huy Nguyễn
Chủ Tịch CĐNVTD/NSW