Saturday, April 20, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Cám ơn đồng hương vận động thỉnh trống đồng cho Đền Thờ Quốc Tổ.


THÔNG BÁO

Melbourne, ngày 4 tháng 5 năm 2023

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành xin trân trọng thông báo đã nhận được tổng cộng $18,770 đủ để thỉnh cặp trống đồng mới cho Đền Thờ Quốc Tổ. Tất cả số tiền đã được chuyển vào chương mục Cộng Đồng.

Chúng tôi xin cám ơn quý vị đã vận động để có được khoản tiền này. Chúng tôi cũng xin cám ơn các mạnh thường quân đã đóng góp. Xin quý vị xem danh sách đóng góp đính kèm phía dưới.

Ban Chấp Hành đã đề cử ông Châu Đình Lợi nhận trách nhiệm thỉnh cặp trống đồng. Mọi thắc mắc xin liên lạc với ông Trần Đông qua số điện thoại 0403 578 467.

Trân trọng kính báo.

TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch