Tuesday, May 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Buổi Thuyết trình cuối cùng của Tiểu Ban Duyệt Xét Việc Thực Hiện Dự Án Trung Tâm Văn Hóa Việt-Úc và Bảo Tàng của CĐNVTD-VIC


THÔNG BÁO

Melbourne, ngày 24 tháng 2 năm 2023

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí,
  • Cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi thuyết trình cuối cùng của Tiểu Ban Duyệt Xét về việc thực hiện Dự Án Xây Dựng Trung Tâm Văn Hóa Việt-Úc và Bảo Tàng (‘Dự Án’) của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu–Victoria (CĐNVTD-Victoria).

Tiểu Ban Duyệt Xét sẽ trình bày kết quả làm việc và đề nghị. Buổi thuyết trình sẽ là cơ hội cho quý vị nêu lên những quan tâm và thắc mắc của mình về Dự Án.

Buổi thuyết trình sẽ được tổ chức với những chi tiết như sau:

  • Ngày: Chủ Nhật, 19/03/2023
  • Thời gian: 2:00-5:00 giờ chiều
  • Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, 90 Knight Avenue, Sunshine North

Sự hiện dịên của quý vị sẽ là niềm khích lệ lớn cho Tiểu Ban.

Trân trọng,

TM BCH CĐNVTD-VICTORIA

Phó Quốc Vân

Tổng Thư Ký/Phát Ngôn Viên