Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

30/6: Úc ghi nhận 60 tử vong và 38,260 trường hợp mới


Bộ Y tế của các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc đã báo cáo 60 trường hợp tử vong do COVID-19 vào ngày hôm nay và 38,260 trường hợp mới. 3,267 Người nhiễm virus phải nhập viện, tăng 43 người so với ngày hôm qua. Hiện có 98 người trong khu ICU, giảm 10 bệnh nhân so với ngày hôm qua.

NSW – Tử vong: 23; Trường hợp mới: 11,504 (+437). Trong bệnh viện: 1,534 (+8), với 37 (-3) người trong khu ICU

Victoria – Tử vong: 17; Trường hợp mới: 9,926 (-851). Trong bệnh viện: 465 (+2), với 21 người trong ICU (-4)

Queensland – Tử vong: 10; Trường hợp mới: 5,286 (-80). Trong bệnh viện: 631 (+34), với 14 người trong ICU (+3)

Nam Úc – Tử vong: 0; Trường hợp mới: 3,129 (+282). Trong bệnh viện: 237 (+2), 8 người trong ICU

Tasmania – Tử vong: 2; Trường hợp mới: 1,268 (+94). Trong bệnh viện: 44 (+6), 3 người trong ICU (-2)

Tây Úc – Tử vong: 7; Trường hợp mới: 5,548 (-373). Trong bệnh viện: 219 (-10), 14 người trong ICU (-3)

NT – Tử vong: 0; Trường hợp mới: 354 (+20). Trong bệnh viện: 15 (-5) với 2 người trong ICU (-2)

ACT – Tử vong: 1; Trường hợp mới: 1,250 (-208). Trong bệnh viện: 122 (+6), với 2 người trong ICU. (NQ)