Saturday, February 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

30/1: Tổng kết ca nhiễm, nhập viện & tử vong tại Úc trong ngày


NSW: 13,524 trường hợp mới, 2,663 người đang nằm trong bệnh viện, 182 người trong khu ICU, 52 trường hợp tử vong.

VIC: 10,589 trường hợp mới, 889 người đang nằm trong bệnh viện, 111 người trong khu ICU, 20 trường hợp tử vong.

TAS: 594 trường hợp mới, 20 người đang nằm trong bệnh viện, 1 người trong khu ICU, 1 trường hợp tử vong.

SA: 1,633 trường hợp mới, 2 trường hợp tử vong.

ACT: 584 trường hợp mới, 62 người đang nằm trong bệnh viện, 3 người trong khu ICU.

QLD: 8,580 trường hợp mới, 745 người đang nằm trong bệnh viện, 41 người trong khu ICU, 13 trường hợp tử vong.

WA: 20 trường hợp mới.

NT: 849 trường hợp mới, 121 người đang nằm trong bệnh viện, 3 người trong khu ICU.

ÚC: 36,373 trường hợp mới, 88 trường hợp tử vong. (NQ)