Saturday, April 20, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

28/1: Tổng kết ca nhiễm, nhập viện & tử vong tại Úc trong ngày


NSW: 13,333 trường hợp mới, 2,737 người đang nằm trong bệnh viện, 189 người trong khu ICU, 35 trường hợp tử vong.

VIC: 12,755 trường hợp mới, 988 người đang nằm trong bệnh viện, 114 người trong khu ICU, 39 trường hợp tử vong.

TAS: 584 trường hợp mới, 19 người đang nằm trong bệnh viện.

QLD: 9,974 trường hợp mới, 818 người đang nằm trong bệnh viện, 54 người trong khu ICU, 18 trường hợp tử vong.

ACT: 734 trường hợp mới, 66 người đang nằm trong bệnh viện, 5 người trong khu ICU, 1 trường hợp tử vong.

NT: 940 trường hợp mới, 105 người đang nằm trong bệnh viện, 3 người trong khu ICU.

SA: 1,846 trường hợp mới, 285 người đang nằm trong bệnh viện, 24 người trong khu ICU.

WA: 9 trường hợp mới.

ÚC: 40,175 trường hợp mới, 93 trường hợp tử vong. (NQ)