Saturday, April 20, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

26/1: Tổng kết ca nhiễm, nhập viện & tử vong tại Úc trong ngày


NSW: 21,030 trường hợp mới, 2,794 người đang nằm trong bệnh viện, 175 người trong khu ICU, 29 trường hợp tử vong.

VIC: 13,507 trường hợp mới, 1,089 người đang nằm trong bệnh viện, 113 người trong khu ICU, 35 trường hợp tử vong.

QLD: 13,551 trường hợp mới, 889 đang nằm trong bệnh viện, 47 người trong khu ICU, 9 trường hợp tử vong.

TAS: 712 trường hợp mới, 11 đang nằm trong bệnh viện, hai người trong khu ICU, 1 trường hợp tử vong.

ACT: 896 trường hợp mới, 67 người đang nằm trong bệnh viện, 5 người trong khu ICU.

NT: 492 trường hợp mới, 84 người đang nằm trong bệnh viện, 3 người trong khu ICU.

WA: 24 trường hợp mới.

SA: 2,401 trường hợp mới, 288 trường hợp đang nằm trong bệnh viện, 26 trường hợp trong khu ICU, 13 trường hợp tử vong.

ÚC: 52,613 trường hợp mới, 74 trường hợp tử vong. (NQ)