Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

$255 Triệu đôla cho hoạt động AEGIS và thi hành pháp luật để giữ an toàn cho người Úc


THE HON MARK DREYFUS KC MP

TỔNG TRƯỞNG TƯ PHÁP

Dân biểu HON CLARE O’NEIL

TỔNG TRƯỞNG NỘI VỤ

Dân biểu HON ANDREW GILES

TỔNG TRƯỞNG VỀ NHẬP CƯ, CÔNG DÂN

VÀ VẤN ĐỀ ĐA VĂN HÓA

27/11/2023

Chính quyền Lao động Albanese đang cung cấp cho các cơ quan của chúng tôi những nguồn lực cần thiết để bảo đảm sự an toàn của cộng đồng sau quyết định của Tòa án Tối cao trong vụ NZYQ v Tổng trưởng Bộ Nhập cư, Quốc tịch và Đa văn hóa & Anor.

Gói trị giá $255 triệu đôla được công bố vào ngày hôm nay bao gồm tài trợ cho Chiến dịch AEGIS —hoạt động chung của Cảnh sát Liên bang Úc/Lực lượng Biên giới Úc do Bộ Nội vụ thành lập.

Khoản này bao gồm khoảng $150 triệu đôla để ABF cung cấp thêm nhân viên cho các chức năng tuân thủ, điều tra, loại bỏ và giám sát, và khoảng $88 triệu đôla cho AFP, bao gồm tài trợ cho các nhóm và nhân sự phản ứng trong khu vực để điều tra các vi phạm điều kiện thị thực.

Gói tài trợ này sẽ bảo đảm khả năng của các cơ quan trong việc bảo đảm các cá nhân tuân thủ các điều kiện thị thực áp dụng cho họ, bao gồm lệnh giới nghiêm và đeo thiết bị giám sát mắt cá chân, đồng thời tăng cường khả năng truy tố những người vi phạm các điều kiện thông qua việc tài trợ mở rộng cho Giám đốc Công cộng Liên bang Truy tố.

Tổng trưởng Bộ Nội vụ Clare O’Neil cho biết:

“Chúng tôi chỉ có một ưu tiên duy nhất là bảo vệ sự an toàn của cộng đồng trong giới hạn của pháp luật.

“Khoản tài trợ này sẽ bảo đảm rằng các cơ quan của chúng tôi có thể dành thời gian và nguồn lực cần thiết để quản lý nhóm này trong tương lai.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật và nhập cư để bảo đảm họ có đủ nguồn lực cần thiết để thực hiện công việc khó khăn này”.

Tổng trưởng Bộ Di trú, Quốc tịch và Đa văn hóa Andrew Giles cho biết:

“Ông Peter Dutton và Đảng Tự do liên tục cắt giảm tài trợ cho Bộ Nội vụ và cắt giảm một nửa số nhân viên tuân thủ luật nhập cư.

“Ngược lại, Chính phủ Albanese đang đầu tư vào các cơ quan của chúng tôi để cung cấp cho họ những công cụ cần thiết để giữ an toàn cho cộng đồng”.

Bên cạnh đó, Tổng trưởng Tư pháp Mark Dreyfus cho biết:

“Hàng ngày, AFP và CDPP làm việc không mệt mỏi để thực thi luật pháp của chúng tôi và giữ cho cộng đồng Úc được an toàn.

“Chính phủ Albanese cam kết bảo đảm rằng, như một phần của Chiến dịch AEGIS, AFP có các nguồn lực cần thiết để làm việc với ABF và các lực lượng cảnh sát tiểu bang và lãnh thổ nhằm thực thi các luật mới do Nghị viện ban hành”. (NQ)