Friday, February 23, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

15/8: Úc báo cáo 14,626 trường hợp mới & 27 tử vong


Đã có 14,626 trường hợp mới vào ngày hôm nay và 27 trường hợp tử vong khác do virus.

Có 4,013 người đang nhập viện trên toàn quốc với COVID-19. Trong đó, 138 người trong khu ICU.

NSW ghi nhận 5,490 trường hợp mới, 6 tử vong

Tiểu bang báo cáo 5,490 trường hợp mới vào ngày hôm nay và thêm 6 trường hợp tử vong do virus này.

Có 2,178 người đang nằm trong các bệnh viện ở NSW. Trong số đó, 59 người trong khu  ICU.

Victoria báo cáo 3,648 trường hợp mới, 15 trường hợp tử vong

Tiểu bang đã báo cáo 3,648 trường hợp mới và thêm 15 trường hợp tử vong do virus này.

Có 571 người đang nằm trong các bệnh viện ở Victoria. Trong số đó, 27 người đang trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU).

QLD báo cáo 1,901 trường hợp mới

Queensland vào ngày hôm nay đã báo cáo 1,901 trường hợp mới.

Không có trường hợp tử vong nào của ngày hôm nay vì chính quyền tiểu bang không thu thập dữ liệu đó vào cuối tuần.

Có 459 người đang nằm trong các bệnh viện ở Queensland. Trong số đó, 25 người trong khu ICU. (NQ)