VIDEO: Họp khoáng đại ngày 11/11/2023 về những việc đã xảy ra tại tiểu bang Victoria

Xin kính chuyển quý vị 2 phần trên trang Facebook & YouTube Hướng Dương tường trình cuộc họp khoáng đại ngày Thứ Bảy 11/11/2023 lúc 2pm…